Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Lebane“ Lebane

Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. Glasnik RS br. 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18), člana 36, člana 38. stav 2. i člana 39. Zakona o javnim preduzećima (Sl. Glasnik RS br. 15/16 i 88/19), člana 41. Statuta opštine Lebane (Sl. glasnik grada Leskovca br 08/19) i Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća za održavanje ulica i puteva, prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta „Lebane“ Lebane, 02 broj 02-217 od 30.08.2021. godine,

Skupština opštine Lebane objavljuje

                                                                                    OGLAS

O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA „LEBANE“ LEBANE NA PERIOD OD 4 GODINE

PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU

Preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno preduzeće za održavanje ulica i puteva, prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta „Lebane“ Lebane.

Skraćeno poslovno ime preduzeća je: JP „Lebane“ Lebane.

Sedište preduzeća je u Lebanu, ul. Cara Dušana 116.

Matični broj: 17546660

PIB: 103236774

Pretežna delatnost: 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva.

RADNO MESTO I POSLOVI:

Direktor Javnog preduzeća za održavanje ulica i puteva, prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta „Lebane“ Lebane.

Direktor se imenuje na period od 4 godine

Poslovi iz člana 26. Zakona o javnim preduzećima (Sl. Glasnik RS br. 15/16 i 88/19)

USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA:

Kandidat za izbor za direktora Preduzeća mora ispuniti sledeće uslove:

  1. da je punoletno i poslovno sposobno;
  2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
  3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz stava 2 ovih uslova;
  4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Preduzeća;
  5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
  6. da ima iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
  7. da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organima političke stranke;
  8. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

1) Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

2) Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

3) Obavezno lečenje narkomana;

4) Obavezno lečenje alkoholičara;

5) Zabrana vršenja poziva delatnosti i dužnosti.

MESTO RADA:

Lebane, Cara Dušana 116.

STRUČNA OSPOSOBLJENOST – ZNANJA I VEŠTINE

Stručna osposobljenost, znanja i veštine ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs, usmenom i pisanom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Preduzeća u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća (“Sl. glasniku RS“ 65/16).

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS SADRŽI:

Prijava na javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, podatke o poznavanju korporativnog upravljanja i podatke o posebnim oblastima znanja.

Uz prijavu kandidat podnosi Program rada i razvoja preduzeća kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU:

Uz prijavu sa ličnom i radnom biografijom prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj forokopiji i to:

– Izvod iz matične knjige rođenih (izdat u skladu sa zakonom o matičnim knjigama);

– Uverenje o poslovnoj sposobnosti (izdato od strane nadležnog Centra za socijalni rad)

– Uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci u odnosu na dan objavljivanja javnog konkursa u („Službenom glasniku RS“),

– Overena kopija diplome o stečenom visokom obrazovanju,

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrda ili drugi akti iz kojih se dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje).

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima Preduzeća (potvrda ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća za održavanje ulica i puteva, prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta „Lebane“ Lebane.

– Isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (potvrde ili drugi akti kojima se dokazuje da lice ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova).

– Izjava kandidata data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke.

– Uverenje od nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci i uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređu krivična dela i to:

1) Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

2) Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

3) Obavezno lečenje narkomana;

4) Obavezno lečenje alkoholičara;

5) Zabrana vršenja poziva delatnosti i dužnosti.

(ne starije od 6 meseci u odnosu na dan objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku RS“),

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa odbaciće zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Sl. glasniku RS”.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE:

Prijava na oglas sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u zapečaćenoj koverti Skupštini opštine Lebane – Komisiji za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine Lebane, preko pisarnice opštinske uprave Lebane, ili putem pošte na adresu Lebane, Cara Dušana 116, sa naznakom „Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za održavanje ulica i puteva, prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta „Lebane“ Lebane“ – NE OTVARAJ.

PODACI O LICU ZADUŽENOM ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O JAVNOM KONKURSU:

Lice zadužena za davanje obaveštenja o javnim konkursu je Bratislav Islamović sekretar skupštine, kontakt telefon 016/843-710, e-mail skupstins@lebane.org.rs.

Ovaj Oglas objaviti u “Sl. glasniku RS”, u dnevnom listu „Kompanija Novosti a.d.“, primerak koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Napomena: Oglas je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije od 03.09.2021. godine.