Lebane

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta

Na osnovu člana 10. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Lebane 04 br 400-242/2 od 08.02.2019. god i čl. 65. Statuta opštine Lebane („Službeni glasnik grada Leskovca“, broj 08/19), predsednik opštine Lebane, raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA OPŠTINE LEBANE OSTALA UDRUŽENJA

Javni konkurs se raspisuje za projekte udruženja na području opštine Lebane koji se realizuju u 2021. godini.

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja utvrđuju se odlukom o budžetu opštine Lebane za svaku budžetsku godinu i mogu se koristiti samo do visine sredstava utvrđenih istom odlukom.

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja je 9.000.000,00 dinara.

I Pod programima i projektima udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Lebane, podrazumevaju se programi i projekti iz oblasti:

 • socijalne inkluzije i razvoja socijalnih usluga u zajednici;
 • društvene brige o deci;
 • podsticanje nataliteta;
 • programa za omladinu;
 • zaštite žrtava porodičnog i vršnjačkog nasilja;
 • aktivnosti penzionerskih organizacija;
 • humanih i drugih programa koji isključivo i neposredno slede javne potrebe opštine Lebane;
 • zaštita lica sa invaliditetom;
 • zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava;
 • afirmisanje načelna rodne ravnopravnosti i razvijanje politike jednake mogućnosti;
 • zdravstvene edukacije;
 • obrazovanje nauke i informisanja;
 • održivog razvoja u zajednici;
 • zaštite životinja;
 • zaštita i unapređenje životne sredine;
 • promocija razvoja privrednih delatnosti (turizam, ugostiteljstvo, stari i retki zanati i dr), zadrugarstva i dr;
 • razvoja civilnog društva i
 • kulture (književnosti, muzike, likovne umetnosti, pozorišne umetnosti, umetničkih igara i dr).

Javni konkurs ostala udruzenja
PRIJAVNI-OBRAZAC-Lebane-2021
PLAN-AKTIVNOSTI-ZA-NAREDNI-PERIOD-1-Lebane-2021
OBRAZAC-OPISA-PROJEKTA-1-Lebane-2021
IZJAVA-PARTNERA-PROJEKTA-PROGRAMA-1-Lebane-2021
Izjava-da-ce-sredstva-biti-namenski-utrosena-1-Lebane-2021
Prilog-2-Budzet-OSTALA-udruženja-Lebane-2021