Izbori 2020 Jablanički okrug Jug Srbije Lebane

Obaveštavaju se građani opštine Lebane da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za područje opštine Lebane

Obaveštavaju se građani opštine Lebane da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za područje opštine Lebane, za predstojeće izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije koji će se održati dana 26.04.2020. godine, u cilju provere ličnih podataka upisanih birača upisanih u birački spisak.

Deo biračkog spiska koji se vodi za područje opštine Lebane, biće izložen na uvid građanima u zgradi opštine Lebane, u prostorijama Opštinske uprave opštine Lebane, u kancelariji broj 5 u vremenu od 7 do 15 časova, svakog radnog dana kao i subotom i nedeljom i to putem računarske opreme.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, ostvaruje se elektronskim putem na osnovu zahteva biračka, a vrši se unošenjem Jedinstvenog matičnog broja ili imena i prezimena građana ili drugih podataka koji omogućuju automatsku pretragu podataka o biraču u Jedinstvenom biračkom spisku.

Od proglašenja izorne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste i lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u sekciji birački spisak i to unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana.

Svaki građanin može podneti zahtev Opštinskoj upravi Lebane za promenu u biračkom spisku ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na teritoriji opštine Lebane ili neki od podataka nije pravilno upisan (upis, brisanje, ispravku ili dopunu biračkog spiska). Uz zahtev se prilažu zakonom propisani dokazi za vršenje promena.

Od proglašenja izborne liste pravo na podnošenje zahteva za izmenu podataka u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti i to na isti način i po istom postupku kao i građani. Uz zahtev se ima priložiti zakonom propisani dokazi za vršenje promena, a ako zahtev ne podnosi podnosilac proglašene izborne liste ima se priložiti i dato punomoćje u skladu sa zakonom.

Pozivaju se sva lica (i raseljena lica), koja stiču punoletstvo do 26.04.2020. godine, da mogu izvršiti uvid u birački spisak i zahtevati promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmenu ili dopunu) uz prilaganje zakonom propisanih dokaza.

Obaveštavaju se punoletni građani državljani Republike Srbije, a koji su privremeno odseljeni iz stalnog mesta boravka (interno raseljena lica), da mogu biti upisana u deo biračkog spiska za područje opštine Lebane, ako su prema evidenciji organa unutrašnjih poslova sa tim statusom prijavljeni na teritoriji opštine Lebane, kao i da mogu podneti zahtev za promenu u biračkom spisku.

Obaveštavaju se birači da Opštinskoj upravi Lebane, najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska (zaključenje biračkog spiska je 10.04.2020.godine) mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na izborima za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, glasati prema mestu boravišta u zemlji – izabrano mesto glasanja (do 05.04.2020.godine).

Obaveštavaju se građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Lebane, a koji imaju boravište u inostranstvu, da najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska – 05.04.2020.godine , mogu Opštinskoj upravi opštine Lebane podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na izborima za poslanike narodne skupštine glasati u inostranstvu.

Upis, brisanje, izmena, ispravka ili dopuna biračkog spiska obuhvata sve promene koje nastanu do 09.04.2020. godine, do 24 časa kada se birački spisak zaključuje. Do zaključenja biračkog spiska rešenje o premenama u biračkom spisku donosi Opštinska uprava Lebane.

Po zaključenju biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana održavanja izbora, primene u biračkom spisku mogu se vršiti samo na osnovu rešenja Ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave. Zahtev za upis, brisanje ili promenu podataka podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili Opštinskoj upravi po mestu prebivališta podnosioca zahteva, odnosno po mestu boravišta za interno raseljeno lice.

Za bliža obaveštenja građani se mogu informisati u Opštinskoj upravi u kancelariji broj 5 ili kod načelnika Opštinske uprave Lebane.

 

Info centar juga