Zaštitimo našu decu na internetu

Roditeljska kontrola na internetu

Nadzor roditelja može biti represivan – i to je danas više moguće nego u vremenu pre pojave interneta. Pre interneta i mobilnih telefona, deca su imala više prostora za sebe – a zabrinuti roditelji nisu mogli da lebde i nadgledaju. Sada, roditelji  uz pomoć pametnih telefona i aplikacija mogu da prate svoje dete. To nije nužno loše u današnjem svetu, ali  definitivno utiče na to kako se deca podizuju, na razvoj poverenja s decom i na razvoj samopouzdanja – povezanost i individualnost u njima.

S druge strane, to takođe znači da je komunikacije licem u lice sve manje, gde se roditelji i deca ne mogu jedino videti i ne mogu čitati govor/jezik tela – to je realnost kada se komunikacija odvija kroz emotikona. Smajlića i tužića. J L

Nema „pravog“ odgovora na to da li su socijalni mediji dobra ili loša stvar. Mi volimo da ih osudimo kada nas čini nesrećnima, i volimo da ih volimo kada nas učine srećnim. Istina je da su socijalni mediji deo stvarnosti. Na nama je da vidimo kako možemo to iskoristiti u našu korist.

Roditeljska kontrola

Roditeljska kontrola je ključni deo roditeljskog online bezbednosnog alata i odličan je prvi korak u zaštiti deteta na internetu, iako nije jedino rešenje za sigurnost. Razgovaranje sa vašom decom i podsticanje odgovornog ponašanja i dalje su najbolji načini za bezbednost na internetu.

Šta je roditeljska kontrola?

Roditeljska kontrola predstavlja softver i alate koji omogućavaju roditeljima da postavljaju kontrolu nad korišćenjem njihove dece na internetu. Oni će pomoći deci u sprečavanju pristupa neadekvatnim sadržajima na mreži.

Vrste kontrola

Razgovor o „kontrolama“ ponekad može biti zbunjujući. U suštini, postoje tri vrste koje roditelji treba da znaju:

– Kontrole nivoa mreže postavljene su na čvorište ili ruter i primenjuju se na sve uređaje povezane sa tim čvorištem ili ruterom (pokrivajući vaše celo domaćinstvo).

– Kontrole nivoa uređaja podešene su na samom uređaju, kao što je pametni telefon i primenjuje se bez obzira kako i gde je uređaj povezan na Internet.

– Kontrole aplikacija su postavljene na platformi ili na aplikaciji koja se koristi. Primeri ovoga bi bili podešavanja koja se primjenjuju na Google ili YouTube.

 

Šta oni rade?

 

Dostupne su mnoge vrste kontrola i oni vam omogućavaju da uradite niz različitih stvari, kao što su:

– Filtrirajte i blokirajte sadržaj koje ne želite da vaša deca vide, kao što su nasilje i pornografija,

– Ograničite informacije koje se dele,

– Postavite vremenske rokove koliko dugo su deca na mreži,

– Kontrolišite vreme dana kada deca mogu pristupiti internetu,

– Postavite različite profile tako da svaki član porodice ima pristupni nivo koji odgovara njemu.

 

LINK

Realizaciju projekta finansijski je podržala Opštinska uprava opštine Medveđa. 

KONTROLLI PRINDËROR NË INTERNET

Mbikëqyrja prindërore mund të jetë represive – dhe sot është më e mundur se në kohën para daljes së internetit. Para Internetit dhe telefonave celularë, fëmijët kishin më shumë hapësirë për veten  –  prindërit e shqetësuar nuk mundën të ju  rrinin pezull dhe ti shikojnë. Tani, prindërit mund të përdorin telefonat e mençur dhe aplikacionet e tyre për të përcjellur fëmijën e tyre. Kjo nuk është domosdoshmërisht e keqe në botën e sotme, por kjo patjetër ndikon në mënyrën se si rriten fëmijët, zhvillimin e besimit me fëmijët dhe zhvillimin e vetëbesimit – lidhjes dhe individualitetit në to.

Nga ana tjetër, kjo gjithashtu do të thotë që komunikimi ballë për ballë është gjithnjë më i vogel, ku prindërit dhe fëmijët nuk mund ta shohin dhe nuk mund ta lexojnë të folurit / gjuhën e trupit – ky është realiteti kur komunikimi zhvillohet nëpërmjet emoticonit.

Nuk ka përgjigje „të drejtë“ nëse mediat sociale janë një gjë e mirë apo e keqe. Ne na pëlqen t’i gjykojm  të pakënaqurit, dhe  duam t’i duam kur ana bëjnë të lumtur. Është e vërtetë se mediat sociale janë pjesë e realitetit. Ne duhet të shohim se si mund ta përdorim atë për të mirën tonë.

Kontrolli prindëror

Kontrolli prindëror është një pjesë e rëndësishme e mjetit të sigurimit online të prindërve dhe është një hap i parë i shkëlqyeshëm në mbrojtjen e fëmijës në internet, megjithëse nuk është zgjidhja e vetme për sigurinë. Biseda me fëmijët tuaj dhe inkurajimi i sjelljes së përgjegjshme janë ende mënyrat më të mira për  sigurim  në internet.

Çfarë është kontrolli prindëror?

Kontrolli prindëror paraqet softuerin dhe mjetet që lejojnë prindërit të kontrollojnë përdorimin e fëmijëve të tyre në Internet. Ata do të ndihmojnë fëmijët në parandalimin e qasjes me përmbajtje joadekuate në internet.

Llojet e kontrollit

Biseda rreth „kontrollit“ nganjëherë mund të jetë konfuze. Në thelb, ka tri lloje që prindërit duhet të dinë:

  • Kontrollet e nivelit të rrjetit vendosen në nyje ose router dhe aplikohen për të gjitha pajisjet e lidhura me atë nyje ose router (duke mbuluar tërë shtëpinë tuaj).
  • Kontrollet e nivelit të pajisjes janë rregulluar në vetë pajisjen, si p.sh. një telefon i mencur dhe aplikohet pavarësisht se si dhe ku pajisja është e lidhur me internetin.
  • Kontrollet e aplikimit vendosen në platformë ose në aplikacionin që po përdoret. Shembuj të kësaj do ishin cilësimet që zbatohen për Google ose YouTube.

Çfarë  bëjnë ata?

Në dispozicion kemi shumë lloje të kontrolleve  dhe ato ju lejojnë të bëni një shumëllojshmëri të gjërave, si:

  • Filtroni dhe bllokoni përmbajtjet që ju nuk dëshironi që fëmijët tuaj të shohin, si dhuna dhe pornografia,
  • Përkufizoni informacione që shpërndahen,
  • Vendosni afatet kohore për sa kohë fëmijët janë në internet,

–    Kontrolloni kohën ditët kur fëmijët mund të kenë qasje në internet,

–    Vendosni profile të ndryshme në mënyrë që çdo anëtar i familjes ka një nivel të qasjes që i përshtatet atij