Të gjithë duhet të dimë

„TË GJITH DUHET TA DIM“ – RREGULLAT LIGJORE

Studimet e  shumta në vitet e fundit në Bashkimin Europian tregojnë se 10-20% e fëmijëve në Europë vuajnë nga një ose forma të tjera të abuzimit seksual gjatë fëmijërisë. Disa forma të dhunës seksuale janë ende në rritje. Numri i faqeve të pornografisë së fëmijëve po rritet, fëmijët e viktimave të pornografisë janë gjithnjë më të rinj … Prandaj, Komisioni Europian propozon rregulla të reja të detyrueshme për vendet e BE për të futur dënime më të ashpra për ata që abuzojnë seksualisht  fëmijët.

Sistemi ligjor i Republikës së Serbisë  veprën penale të abuzimit dhe shfrytëzimit të fëmijëve përmes internetit rregullon përmes Kodit Penal.

Legjislacioni vendas

Kushtetuta e Republikës së Serbisë në nenin 64 u garanton fëmijëve të drejtën për të gëzuar të drejtat e njeriut sipas moshës dhe pjekurisë mendore të fëmijës, por gjithashtu që fëmijët të mbrohen nga çdo shfrytëzim psikike, fizike, ekonomik dhe abuzim tjetër.

Forma themelore e mbrojtjes së të miturve nga abuzimi për qëllime pornografike gjendet në Kodin Penal të Republikës së Serbisë.

Neni 185 i Kodit Penal parashikon vepër penale „shfaqje, blerje dhe posedim të materialit pornografik dhe shfrytëzim të fëmijëve për pornografi“, si dhe ndëshkime për forma të ndryshme të ekzekutimit të kësaj pjese:

  • Kush të miturit  ai shet, shfaq ose paraqet publikisht ose në mënyra tjera bën tekstet në dispozicion, imazhet e objekteve audiovizuale ose të tjera të përmbajtjes pornografike ose portretizon një performancë pornografike, ai do të dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj. Nëse vepra penale është kryer ndaj një fëmije, kryerësi dënohet me burgim prej gjashtë muaj deri në tri vjet
  • Kushdo që shfrytëzon  të miturin për të prodhuar foto, audio-vizuale ose sende të tjera të përmbajtjes pornografike ose shfaqje pornografike, dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet. Nëse vepra penale është kryer kundër një fëmije, kryerësi dënohet me burgim prej një deri në tetë vjet burgim.
  • Kushdo që siguron për vete ose një tjetër, zotëron, shet, ekspozon publikisht ose në mënyrë elektronike ose në mënyrë tjetër krijon fotografi  të disponueshme, objekte audio-vizuale ose objekte të tjera të përmbajtjes pornografike të krijuara nga shfrytëzimi i të miturit, dënohet me burgim prej tre muaj deri në tri vjet. Këto mjete iu konfiskohen.

Me neni 185a. është parapar vepër penale “  shtyrja e të  mitruve për të marrë pjesë në kreyerjen e mardhenjeve  seksuale  „, si dhe dënime për këtë vepër penale.

Kur i jepet të miturit të marrë pjesë në përdhunim, pengje ose me gradë të barabartë ose akt tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në pesë vjet dhe me gjobë. Nëse kjo bëhet me forcë ose me kërcënim  ose ndaj fëmijës kryersi  dënohet me burgim prej një deri në tetë vjet.

Me nenin 185b. është përshkruar vepra penale  „shfrytëzimi i një rrjeti kompjuterik ose komunikimi me mjete të tjera teknike për kryerjen e veprave penale kundër lirisë së plotë seksuale  ndaj të miturit“, si dhe dënimet për këtë vepër penale:

Kushdo që synon kryerjen e veprave penale të përdhunimit,marrëdhënie seksuale me një person të pafuqishëm , marrëdhenie seksuale  ndaj fëmijëve,marrëdhënie seksuale me shpërdorim të pozitës zyrtare , veprimet seksuale të paautorizuara, nxitjen ose lehtësimin e marrëdhënieve seksuale, ndërmjetësimin në prostitucion, shfaqja, marrja dhe posedimi i materialeve pornografike dhe shfrytëzimi i fëmijëve për pornografi, udhëzimi i një të mituri për të marrë pjesë në mardhënje seksuale, duke përdorur  rrjet kompjuterik ose komunikim me mjete të tjera teknike,marrëveshjet  për takim me të mitur dhe paraqitja në vendin e dakorduar me  qëllimin e takimit, dënohet me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet dhe me gjobë. Kur ky akt  kryhet kundër një fëmije, dënohet me burgim prej një deri në tetë vite.

Legjislacioni shpesh është në kundërshtim me format moderne të kryerjes së veprave penale në fushën e krimit të teknologjisë së lartë dhe shpesh ekziston nevoja për harmonizimin e zgjidhjeve ekzistuese legjislative me rregullat ligjore që do të ndiqnin ndryshimet në strukturën teknike dhe tendencat bashkëkohore në zhvillimin e informimit shoqëror.

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e autoritetit që i ka ndarë fondet.