Zaštitimo našu decu na internetu

Zavisnost od interneta je psihički poremećaj

Zavisnost od interneta je psihički poremećaj, koji se manifestuje kao opsesivna želja da se provodi vreme na internetu. Osoba provodi mnogo vremena u aktivnostima vezanim za sadržaje na internetu, zanemaruje uobičajene aktivnosti poput druženja, poslovnih obaveza, učenja, kućnih poslova itd, i ima poteškoća da prekine internet aktivnosti, čak i kad sama prepozna da je vreme za to. Zavisnost od interneta je tema o kojoj se dosta raspravlja u naučnim krugovima i medijima, ali je njen status i dalje nezvaničan: nije obuhvaćena zvaničnom klasifikacijom psihičkih poremećaja, tj. Dijagnostičkim i statističkim priručnikom za mentalne poremećaje – Vikipedija.

Mnogi roditelji su danas zabrinuti zbog toga što njihova deca provode previše vremena na Internetu. Međutim, Nacionalni institut za zdravstvenu zaštitu Nacionalne biblioteke medicine (NIH) izveštava da je „vreme ekrana“ u celini problem.

Šta je vreme ekrana?

To je bilo koje vreme provedeno ispred digitalnog ekrana bilo koje vrste. Ovo uključuje televizore, video igre, ručne digitalne uređaje i naravno računare.

Studija Common Sense Media pokazala je da djeca između 8 i 18 godina provode oko 8 sati dnevno na internetu!

Kao i zavisnost od droge i alkohola, Internet nudi deci i adolescentima način da izbegnu bolna osećanja ili probleme sa kojima se sureću. Oni žrtvuju potrebne sate za spavanje da provode vreme online i povuku se od porodice i prijatelja kako bi pobegli u udoban online svet koji su stvorili i oblikovali.

Negativni efekti zavisnosti od interneta

Anksioznost, tuga i depresija: Tinejdžeri koji većinu svog vremena provode u virtuelnom svetu, postepeno se sklanjaju od stvarnog sveta i počinju da žive u svetu fantazije. Nakon određenog perioda, oni postaju zavisni od Interneta da bi se osećali optimističniji. I, kada nisu u mogućnosti pristupiti Internetu, doživljavaju anksioznost, tugu i depresiju.

Odsustvo sna: Većina tinejdžera danas poseduje pametne telefone i / ili tablete, koje nosi sa sobom gde idu, čak i do kreveta. Oni takođe koriste ove uređaje da se priključe na Internetu pre nego što odu na spavanje. Dok se normalni tinejdžeri mogu odjaviti posle nekog vremena, oni koji su zavisni od Interneta održavaju preglede tokom celog dana. Kao rezultat toga, oni imaju problema sa spavanjem kao što su kasno vreme spavanja, nedovoljan ili nemiran san, i kasnije vreme buđenja. Ovo lišavanje / poremećaj sna takođe može pogoršati ili povećati simptome anksioznosti i depresije.

Promene raspoloženja: Internet zavisnici koriste Internet kako bi smanjili stres i povećali raspoloženje. Osećaju se sretni ili euforični kada su povezani na Internet. Međutim, ako moraju da prestane da koriste Internet ili nisu u mogućnosti da pristupe njima, oni postaju mračni ili iritirani i ljuti.

Šta roditelji mogu da urade

Veoma je važno da oba roditelja predstavljaju jedinstveni front. Roditelji moraju ozbiljno shvatiti problem i moraju se saglasiti oko zajedničkog cilja. Razgovarajte o situaciji zajedno, ako to ne učinite, vaše dete će se žaliti emotivnijem, tolerantnijem, sažaljivijem roditelju i napraviti podelu između vas. Naravno pre samog razgovora sa detetom, roditelji treba da razmisle o tome šta treba reći i pripremiti se za verovatni emocionalni odgovor od deteta. Dete koje je zavisno od Interneta ili postaje ovisno o njemu će se osećati ugroženim, već na samu pomisao o ograničavanju vremena na interentu. Jedan roditelj mora biti pripremljen za emocionalni izbacivanje izloženih optužbama koje su osmišljene da bi se roditelj osjećao krivim ili neadekvatnim. Važno je da se ne reagujete na emocije. Potvrdite osećanja vašeg deteta, ali ostanite fokusirani na temu njegove ili njene upotrebe na Internetu.

Realizaciju projekta finansijski je podržala Opštinska uprava opštine Medveđa. 

 

Varësia prej internetit është një çrregullim psikologjik, i manifestuar si një dëshirë obsesive për të kaluar kohën në internet. Personi kalon shumë kohë në aktivitetet e lidhura  me përmbajtjen e internetit, duke neglizhuar aktivitetet e zakonshme si shoqërimi, detyrimet e biznesit, të mësuarit, punët e brendshme etj., Dhe ka vështirësi në ndërprerjen e aktiviteteve të internetit, edhe kur vetë e sheh se është koha për të. Varësia e internetit është një temë që diskutohet gjerësisht në qarqet shkencore dhe mediat, por statusi i saj ende nuk është jozyrtar: nuk mbulohet nga klasifikimi zyrtar i çrregullimeve psikologjike, dmth. udhëzues diagnostik dhe statistikor për çrregullime mendore – Wikipedia.

Shumë prindërsot janë të shqetësuar  se fëmijët e tyre shpenzojnë shumë kohë në internet. Megjithatë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë i Bibliotekës Kombëtare të Mjekësisë (NIH) raporton se „koha e ekranit“ është një problem i përgjithshëm.

Çka është koha e ekranit?

Ajo ishte çdo kohë e kaluar në përpara çdo ekran digjital të çdo lloji. Kjo përfshin TV, video lojrat, pajisje digjitale të dorës dhe, natyrisht, kompjutera.

Studimi  Common Sense Media tregoi se fëmijët e moshës 8-18 vjeç shpenzojnë rreth 8 orë në ditë në internet!

Si dhe varësia nga droga dhe alkooli, interneti u ofron fëmijëve dhe adoleshentëve një mënyrë për të shmangur ndjenjat e dhimbshme ose problemet me të cilat ato janë të garantuara. Ata sakrifikojnë orë të gjumit për të kaluar kohën në internet dhe për t’u tërhequr nga familja dhe miqtë në mënyrë që të ikin  në një botë të rehatshme online që ata krijuan dhe formuan.

Efektet negative të varësisë së Internetit

Ankthi, trishtimi dhe depresioni: Adoleshentët që kalojnë pjesën më të madhe të kohës në një botë virtuale gradualisht tërhiqen nga bota reale dhe fillojnë të jetojnë në botën e fantazisë. Pas një pierudhe të caktuar, ata bëhen të varur nga interneti për tu ndier  më optimistë. Dhe, kur nuk janë në gjendje të hyjnë në Internet, ata përjetojnë ankth, trishtim dhe depresion.

Mungesa e gjumit: Shumica e adoleshentëve tani kanë telefona të mençur dhe / ose tableta, të cilat mbajnë me vete ku shkojnë, madje edhe në shtrat. Ata gjithashtu përdorin këto pajisje për t’u lidhur me internetin para se të shkojnë për të fjetur. Ndërsa adoleshentët normalë mund të shkyqen pas një kohe, përdoruesit e internetit të varur mbajnë kontrollën  gjatë gjithë ditës. Si rezultat, ata kanë probleme me gjumin, të tilla si gjumi i vonuar, gjumi i pamjaftueshëm ose i shqetësuar dhe më vonë zgjohen. . Ky deprivim / çrregullim i gjumit mund të përkeqësojë ose të rrisë simptomat e ankthit dhe depresionit.

Ndryshimi i disponimit : Përdoruesit e internetit përdorin internetin për të reduktuar stresin dhe për të rritur disponimin. Ata ndjehen të lumtur ose euforik kur janë të lidhur në internet. Megjithatë, nëse ata duhet të ndalojnë përdorimin e internetit ose nuk janë në gjendje t’i qasen ato, ato bëhen të errët ose të irrituara dhe të zemëruar.

Çfarë mund të bëjnë prindërit

Është shumë e rëndësishme që të dy prindërit të përfaqësojnë një front unik. Prindërit duhet ta kuptojnë seriozisht problemin dhe duhet të bien dakord për një qëllim të përbashkët. Flisni për situatën së bashku, nëse nuk e bëni, fëmija juaj do të apelojë tek një prind më i emocionuar , më tolerant, më i mëshirshëm dhe do të bëjë ndarje mes jush. . Natyrisht, para bisedës me fëmijën, prindërit duhet të mendojnë se çfarë të thonë dhe të përgatiten për një përgjigje të mundshme emocionale nga  fëmija. Fëmijë  i cili është i varur nga interneti ose është duke u bërë i varur   do të ndjehet i prekshëm, vetëm në mendimin për të kufizuar kohën në internet. Një prind duhet të jetë i  përgaditut  për nxjerrjen emocionale të akuzave të ekspozuara që janë të shpikura për ta bërë prindin të ndjehet fajtor ose joadekuat. Është e rëndësishme që ju të mos reagoni ndaj emocioneve. Konfirmoni ndjenjat e fëmijës tuaj, por qëndroni të përqendruar në temën e përdorimit të tij ose saj në internet.