Prepoznaj istinu! (2019.)

“Deca su osetljiva i preterano su izložena uticaju medija” – Predrag Aleksić Profesor geografije u Gimnaziji Svetozar Marković u Jagodini

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Medijska pismenost nam omogućava da razumemo tekstove i poruke koje prenose mediji i da procenimo njihovu važnost i vrednost. Mediji su danas dosta zastupljeni  i medijska pismenost bi svima bila od koristi.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Teško je razlikovati, ali sadržaj teksta dosta govori o samom izvoru pa nije teško ponekad videti koji izvori su nepouzdani.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

U osnovnim školama, da, ali u srednjim školama bi moglo biti deo predmeta građansko vaspitanje.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Lažne vesti predstavljaju dosta veliki problem za svakoga, ne samo za mlade, jer danas vesti bilo koje vrste možemo videti na svakom koraku i važno je da znamo da možemo da im verujemo i da znamo da  je ono što se dešava oko nas stvarno.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Deca su osetljiva i preterano su izložena uticaju medija. Treba ih u određenom uzrastu učiti medijskoj pismenosti, kako bi odmah znali da prepoznaju  šta je za njih  zapravo važno i kako tačno da usvoje sve što pročitaju. Trudim se da čitam samo ono što smatram značajnim za sebe na bilo koji način i time smanjujem negativan uticaj medija u svojoj okolini.

“ FËMIJËT JANË TË NDJESHËM DHE SHUMË TË EKSPOZUAR NDIKIMIT TË MEDIAVE.“ -PREDRAG ALLEKSIQ PROFESOR I GJEOGRAFIS NË GJIMNAZIN SVETOZAR MARKOVIQ NË JAGODINË

 

  • Çfarë është arsimimi medial për ju dhe sa është i rëndësishëm ai sot?

 

Arsimimi medial  na mundëson të kuptojmë tekstet dhe mesazhet e transmetuara nga media dhe të vlerësojmë rëndësinë dhe vlerën e tyre. Media është e përfaqësuar gjerësisht sot dhe arsimimi medial do të  kishte përfitim nga të gjithë.

 

  • Si i dalloni të vërtetat nga gënjeshtrat në botën e sotme digjitale?

 

Është e vështirë për të dalluar, por përmbajtja e tekstit flet shumë për burimin dhe nganjëherë kjo nuk është e vështirë për të parë se cilat burime janë të pabesueshme.

 

         –  A duhet të futet arsimimi  medial  si lëndë shkollore?

 

Në shkollat fillore, po, por në shkollat e mesme mund të jetë pjesë e edukimit qytetar.

 

  • Sa janë lajmet e pavërteta problem serioz për të rinjtë?

Lajmet e pavërteta  janë një problem i madh për të gjithë, jo vetëm të rinjtë, sepse sot ne mund të shohim lajme të çdo lloji në çdo hap, dhe është e rëndësishme të dimë se mund t’u besojmë atyre dhe të dimë se ajo që po ndodh rreth nesh është e vërtetë.

 

– Si duhet t’i qasemi  arsimit për mediat e fëmijëve? Si e përballoni këtë sfidë në një shembull personal?

 

Fëmijët janë të ndjeshëm dhe të ekspozuar ndaj ndikimit të mediave. Atyre u duhet të mësojnë arsimim  medial në një moshë të caktuar, në mënyrë që ata të dinë menjëherë  të njohin atë që me të vërtetë ka rëndësi për ta dhe  saktësisht të adoptojnë gjithçka që lexojnë. Përpiqem të lexoj vetëm ato që konsideroj domethënëse për veten time në çfarëdo mënyre dhe kështu  zvogëloj ndikimin negativ të mediave në mjedisin tim.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.