Prepoznaj istinu! (2019.)

Eliminisanje lažnih vesti

Kompanije koje imaju vlasništvo nad društvenim medijima imaju i odgovornost da sa istih prate u uklanjaju lažne vesti – mišljenje je javnosti.

Poverenje u sadržaje na društvenim medijima za pet godina opalo je za polovinu.

85% ljudi se slaže da kompanije društvenih medija imaju odgovornost za uklanjanje lažnih vesti, prema novom istraživanju koje je objavio Chartered Institute of Marketing (CIM).

Podaci B2B marketinške i istraživačke kompanije Clutch otkrili su da je 97% od više od 500 anketiranih korisnika društvenih medija sa sedištem u SAD-u reklo da su sigurni u svoju sposobnost da prepoznaju lažne vesti na društvenim medijima.

Facebook je najčešća platforma za dezinformacije, više od dve trećine (70%) ispitanika je reklo da su tamo videli lažne vesti u poslednjih mesec dana. To se upoređuje sa Tvitterom, za koga je više od polovine (54%) videlo dezinformacije, YouTube (47%), Reddit (43%) i Instagram (40%). Kao rezultat toga, samo 1% ispitanika je reklo da će otkazati svoje Facebook naloge kao rezultat lažnih vesti.

Velika većina (79%) ljudi takođe veruje da kompanije s društvenim medijima treba da prate lažne vesti na svojim platformama. Samo četiri od deset (39%) veruje da vlada deli ovu odgovornost.

Da bi pomogao eliminiranju lažnih vesti na svojoj platformi, Facebook je u 2018sproveo program provere vesti i označio ih ako su bile pogrešne ili lažne.

U januaru 2019. godine Facebook je uklonio 220 Facebook stranica, 73 naloga i 29 Instagram naloga zbog kršenja svojih standarda u zajednici. Većina naloga je delila pogrešan sadržaj, lažne vesti i neželjenu poštu. Mnogi su računi takođe bili neautentični korisnici ili lažni računi.

Na sličan potez u martu 2019, Facebook je oborio više od 200 stranica koje su proširile lažne vesti, uključujući 67 Facebook stranica, 68 Facebook naloga, 40 grupa i 25 Instagram naloga. Taj potez bio je zasnovan na algoritmu koji je detektovao „koordinisano neautentično ponašanje“.

Lažne vesti  vode smanjenju poverenja u postove na društvenim mrežama

Polovina odraslih (51%) koja kooristi računare na društvenim medijima kaže da je videla nešto što bi smatrala lažnim vestima u poslednja tri meseca, a trećina ljudi (31%) izjavila je da je videla lažne vesti u protekloj nedelji .

Ova raširenost lažnih vesti na društvenim medijima verovatno je uzrok pada poverenja u tačnost sadržaja društvenih medija.

 

ELIMINIMI I LAJMEVE  TË PAVËRTETA

 

Kompanitë që zotërojnë mediat sociale kanë edhe përgjegjësinë të ndjekin të njejtat  në heqjen e lajmeve të pavërteta- është mendimi i publikut.

Besimi në përmbajtjen e mediave sociale për pesë vite ka rënë përgjysmë.

85% e njerëzve janë dakord që kompanitë e mediave sociale kanë përgjegjësi për të hequr lajmet e pavërteta , sipas një studimi të ri të publikuar nga Instituti i Marketingut të Chartered (CIM).

Të dhënat nga firma e marketingut dhe hulumtimit B2B Clutch zbuluan se 97% e më shumë se 500 përdoruesve të mediave sociale të anketuar nga SH.B.A.thanë se ishin të sigurt në aftësinë e tyre për të dalluar  lajmet e pavërteta në mediat sociale.

Facebook është platforma më e zakonshme për dezinformata, me më shumë se dy të tretat (70%) e të anketuarve  thanë se panë lajme të pavërteta atje gjatë muajit të kaluar. Kjo krahasohet me Twitter, për të cilat më shumë se gjysma (54%) panë dezinformata, YouTube (47%), Reddit (43%) dhe Instagram (40%). Si rezultat, vetëm 1% e të anketuarve thanë se do të anullonin llogaritë e tyre në Facebook si rezultat i lajmeve të pavërteta.

Pjesa më e madhe (79%) e njerëzve  besojnë se kompanitë me mediat sociale duhet të ndjekin lajmet e pavërteta mbi platformat e tyre. Vetëm katër deri dhjetë (39%) besojnë se qeveria ndan këtë përgjegjësi.

Për të ndihmuar në eleminimin e lajmeve të pavërteta  në platformën e saj, Facebook në vitin  2018 zbatoi një program kontrollues të lajmeve dhe i etiketoi nëse ishin të gabuara ose të pavërteta.

Në janar 2019, Facebook hoqi 220 faqe në Facebook, 73 llogari dhe 29 llogari në Instagram për shkeljen e standardeve të komunitetit të saj. Shumica e llogarive kanë përmbajtje mashtruese, lajme të pavërteta. Shumë llogari ishin gjithashtu përdorues joautentë ose llogari false.

Në një veprim të ngjashëm në Mars 2019, Facebook rrëzoi më shumë se 200 faqe që përhapin lajme të pa vërteta , duke përfshirë 67 faqe në Facebook, 68 llogari në Facebook, 40 grupe dhe 25 llogari në Instagram. Masa u bazua në një algoritëm që zbuloi „sjelljen e koordinuar joautentike“.

Lajmet e pavërteta  çojnë në një ulje të besimit në postimet në media sociale

Gjysma e të rriturve (51%) të cilët përdorin kompjuterë në mediat sociale thonë se kanë parë diçka që do të konsideronin  lajme të pavërteta  në tre muajt e fundit, dhe një e treta  e njerëzve(31%) thanë se kishin parë lajme të pavërteta  gjatë javës së kaluar.

Kjo përhapja e lajmeve të pavërteta në mediat sociale është ndoshta shkaku  rëmjes së  besimit në saktësinë e përmbajtjes së mediave sociale.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.