Lebane

JAVNI KONKURS RADI DODELJIVANJA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ZEMLJORADNIČKE I POLJOPRIVREDNE ZADRUGE

JAVNI KONKURS RADI DODELJIVANJA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ZEMLJORADNIČKE I POLJOPRIVREDNE ZADRUGE U 2018. GODINI NA CELOKUPNOJ TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, A NAROČITO U NIŠAVSKOM, TOPLIČKOM, PIROTSKOM, JABLANIČKOM, PČINJSKOM UPRAVNOM OKRUGU I AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA

Republika Srbija Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća raspisuje JAVNI KONKURS za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2018. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija.Subjekti koji mogu biti podnosioci prijave na konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave. Zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) 2017. i 2018. godine ( u daljem tekstu: novoformirane zadruge)
Zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2016. godine ( u daljem tekstu: stare zadruge).
Zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), kao složene zadruge ( u daljem tekstu: složene zadruge).
Finansijski okvir

– Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

-Za novoformirane zadruge 7.500.000,00 dinara;

– Za starezadruge15.000.000,00 dinara;

– Zasložene zadruge 60.000.000,00 dinara.

Svi traženi iznosi za realizaciju projekta uključuju i porez na dodatu vrednost. Bespovratna sredstva se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava.Odobrena bespovratna sredstva će biti preneta na račun propisan za uplatu javnih prihoda jedinici lokalne samouprave, koja će ta sredstva preneti zadruzi naposeban namenski dinarski podračun kod Uprave za trezor

Cilj

Unapređenje zadružnog sistema i povećanje konkurentnosti, kroz aspekt društvenih i socijalnih promena u ruralnim sredinama u kojima zadruge jesu značajan akter. Razvoj sopstvenih prerađivačkih kapaciteta zadruga u preradi mleka i mesa, voća i povrća, industrijskogbilja, konditorskih proizvoda i sl, je preduslov kojim bi se omogućilo da se one ravnopravno uključe u tržište finalnih prehrambenih proizvoda.Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom ovog programa su:Osnivanjezadruga u sredinama gde one ne postoje ili su u prethodnom periodu ugašene.
Unapređenje sirovinske baze za povećanje proizvodnje mleka, mesa, voća, povrća i drugih biljnih proizvoda.
Inoviranje i tehničko-tehnološko opremanje zadruga.
Podsticanjemeđuzadružne saradnje i veći uticaj na lokalnu sredinu, kao i briga o ljudskim resursima.
Rast konkurentnosti zadruga korišćenjem novih tehnologija i naučnih znanja.
Korišćenje raspoloživih lokalnih resursa u funkciji ukupnog razvoja.
Usporavanje procesa migracija.Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje projektnih aktivnostiza:

1. Nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada, kao i opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;

2. Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;

3. Nabavku opreme za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;

4. Nabavku opreme za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;

5. Nabavku opreme za proizvodnju i preradu aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;

6. Nabavku mehanizacije i opreme za skladištenjei preradu žitarica;

7. Nabavku opreme za pčelarstvo;

8. Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku oprema za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

Pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda;
Plaćanje putem kompenzacije i cesije;
Novčane kazne i troškove parničnog postupka;
Troškove bankarskih provizija, kredita, kursnih razlika;
Kreditiranje trećih lica;
Konsultantske i marketinške usluge;
Troškove za prikupljanje dokumentacije za prijavu na konkurs;
Troškove garancija i polise osiguranja;
Troškove prevoza;
Troškove za kupovinu polovne i reparirane opreme i materijala;
Prometa između povezanih lica;
Trajna obrtna sredstva;
Troškove uvoza, carine, špedicije;
Troškove zakupa i lizinga;
Troškove amortizacije i održavanja;
Troškove nabavke građevinskog materijala i izvođenja građevinskih radova (osim za složene zadruge);
Troškove overe ugovora kod javnog beležnika.

Kriterijumi

Da je zadruga uskladila svoje akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama (Službeni glasnik, br. 112/2015).
Da je zadruga izvršila redovnu zadružnu reviziju u poslednje dve godine.
Da za iste namene zadruga nije koristila i nije u postupku odobravanja podsticajnih sredstava koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave, budžeta AP Vojvodine, IPARD-a ili donatorskih organizacija.
Zadruge koje su dobile bespovratna sredstva na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava kroz učešće u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini, ne mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava kao stare ili novoformirane zadruge, osim u slučaju da su jedna od članice složene zadruge, kao podnosioca prijava na Konkurs.
Zadruge koje konkurišu za dobijanje bespovratnih sredstava za stare ili novoformirane zadruge, ne mogu istovremeno biti članice složene zadruge, koja konkuriše za dobijanje bespovratnih sredstava.
Da je zadruga izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i druge obaveze iz javnih prihoda.
Da je zadruga registrovana u Agenciji za privredne registre.
Da zadruga ima registrovani tekući račun u Narodnoj banci Srbije preko kojeg obavlja svoje poslovanje.
Da zadruzi u roku od jednegodine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.
Da račun zadruge nije u blokadi od 01.01.2018. godine.
Da nad zadrugom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.
Da direktor zadruge nije krivično osuđivan, kao i da se protiv njegane vodiistražni postupak, za krivična dela protiv privrede.
Finansijsko učešće složene zadruge u realizaciji projekta, mora da iznosi minimum 20% traženih sredstava.
Dokumentacija za prijavu

Dokumentacija koja se dostavlja prilikom podnošenja prijave na Konkurs za novoformirane i stare zadruge (u daljem tekstu: prijava):

Obrazac prijave – elektronski popunjen, pečatiran i potpisan od strane gradonačelnika ili predsednika opštine i direktora zadruge.
Predračun koji sadrži detaljnu tehničku specifikaciju, datum izdavanja predračuna, iznos iskazan u dinarima sa obračunatim PDV-om, kao i memorandum izdavaoca predračuna.
Diploma o stručnoj spremi direktora zadruge.
Potvrda nadležnih institucija da direktor zadruge nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi istražni postupak, za krivična dela protiv privrede.
Popisna lista osnovnih sredstava na dan 31.decembar 2017. godine.
Overene fotokopije ugovora kojima se uređuje zakup i korišćenje nepokretnosti, opreme, postrojenja i bioloških sredstava (osnovno stado i višegodišnji zasadi) koje nisu u vlasništvu zadruge, ukoliko su isti zaključeni (važenje ugovora o zakupu najmanje deset godina).
Orginal izvoda iz lista nepokretnosti za nepokretnosti koje su u vlasništvu zadruge (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva), ukoliko zadruga poseduje nepokretnosti.
Izvod strukture biljne proizvodnje ili registra stočnog fonda članova zadruge, ukoliko je ista u funkciji obavljanja delatnosti zadruge (izdata od strane Uprave za trezor, posle 31.03.2018. godine).
Overene fotokopije ugovora o pravima i obavezama između zadruge i kooperanata, ukoliko zadruga posluje sa kooperantima (ako zadruga posluje sa kooperantima iz različitih oblasti proizvodnje, potrebni su ugovori koji su u vezi sa namenom opreme za koju se konkuriše).
Original potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je zadruga izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja Konkursa.
Overena izjava direktora zadruge pod krivičnom i materijalnom odgovornošću u kojoj navodi da zadruga za iste namene nije koristila i nije u postupku odobravanja podsticajnih sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave, budžeta AP Vojvodine, IPARD-a ili donatorskih organizacija.
Prijava na obavezno socijalno osiguranje, overena pečatom i potpisom direktora zadruge (obrazac M), ukoliko zadruga ima zaposlena lica na neodređeno vreme.
Dokumentacija koja se dostavlja prilikom podnošenja prijave na Konkurs za složene zadruge (u daljem tekstu: prijava): Diploma o stručnoj spremi direktora zadruge.
Potvrda nadležnih institucija da direktor zadruge nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi istražni postupak, za krivična dela protiv privrede.
Popisna lista osnovnih sredstava na dan 31.decembar 2017. godine.
Overene fotokopije ugovora kojima se uređuje zakup i korišćenje nepokretnosti, opreme, postrojenja i bioloških sredstava (osnovno stado i višegodišnji zasadi) koje nisu u vlasništvu zadruge, ukoliko su isti zaključeni (važenje ugovora o zakupu najmanje deset godina).
Orginal izvoda iz lista nepokretnosti za nepokretnosti koje su u vlasništvu zadruge (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva), ukoliko zadruga poseduje nepokretnost.
Izvod strukture biljne proizvodnje ili registra stočnog fonda članova zadruge, ukoliko je ista u funkciji obavljanja delatnosti zadruge (izdata od strane Uprave za trezor, posle 31.03.2018. godine).
Overene fotokopije ugovora o pravima i obavezama između zadruge i kooperanata, ukoliko zadruga posluje sa kooperantima.
Original potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je zadruga izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja konkursa.
Original potvrde nadležnog organa lokalne samouprave da je zadruga izmirila sve obaveze prema lokalnoj samoupravi zaključno sa datumom objavljivanja konkursa.
Overena izjava direktora zadruge pod krivičnom i materijalnom odgovornošću u kojoj navodi da zadruga za iste namene nije koristila i nije u postupku odobravanja podsticajnih sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave, budžeta AP Vojvodine, IPARD-a ili donatorskih organizacija.
Prijava na obavezno socijalno osiguranje, overena pečatom i potpisom direktora zadruge (obrazac M), ukoliko zadruga ima zaposlena lica na neodređeno vreme.
Obrazac prijave za složene zadruge – elektronski popunjen, pečatiran i potpisan od strane gradonačelnika ili predsednika opštine i direktora zadruge.
Projektno tehnička dokumentacija za objekat i opremu.
Biznis plan.
Ako je podnosilac prijave složena zadruga, sve zadruge koje čine složenu zadrugu u okviru te prijave pojedinačno dostavljaju dokumentaciju koja se odnosi na složene zadruge osim dokumentacije iz tačaka 12, 13 i 14 predhodnog stava.

Izbor prijava

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije programa koju obrazuje ministar. Komisija proverava formalnu ispravnost dokumenata, utvrđuje ispunjenost uslova i kriterijuma propisanih Programom.Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar, na predlog Komisije, a na osnovu rang liste koja se formira u skladu sa utvrđenim kriterijumima, do utroška sredstava predviđenih budžetom za realizaciju Programa. Ministar zaključuje ugovor sa gradonačelnikom ili predsednikom opštine i direktorom zadruge, kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava.

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkusa do 15.08.2018. godine. za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 15.09.2018. godine.
Sve neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Prijavusa kompletnom dokumentacijom, u jednom primerku, dostaviti putem pošte, kao preporučenu pošiljku, uz napomenu „Prijava za Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2018. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, poslati na adresu:

Vlada Republike Srbije Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća

Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd

Dodatne informacije

Program i Obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća (www.mbprr.gov.rs). Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: damir.taljai@mbprr.gov.rs i na telefon broj: 011/31 17 633.

http://www.mbprr.gov.rs/doc/konkursi/konkurs-2018/konkurs-2018.docx

http://www.mbprr.gov.rs/doc/konkursi/konkurs-2018/program-2018.docx

http://www.mbprr.gov.rs/doc/konkursi/konkurs-2018/obrazac-prijave-1-novoformirane-i-stare-zadruge.docx

http://www.mbprr.gov.rs/doc/konkursi/konkurs-2018/obrazac-prijave-2-slozene-zadruge.docx