Lebane

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta

Opštinska uprava opštine Lebane objavljuje JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE LEBANE

I

Organ u kome se radno mesto popunjava: Opština Lebane, Opštinska uprava, Cara Dušana 116, 16230 Lebane

II

Radno mesto koje se popunjava:

Poslovi planiranja odbrane i poslovi civilne bezbednosti, u zvanju: Saradnik, 1 izvršilac.

Opis posla: priprema nacrte opštih i pojedinačnih akata u cilju organizacije obezbeđenja u oblasti mere zaštite; prati usklađivanje normativnih akata iz delokruga odeljenja sa pozitivnim propisima odeljenja, izrađuje plansku dokumentaciju u cilju organizacije i obezbeđenja zaštite civilne bezbednosti, kao i elementarnih i drugih većih nepogoda koja obuhvata preventivne mere zaštite kojima se ublažava njihovo dejstvo, predlaže organizaciju civilne zaštite; predlaže uslove za uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja u cilju objedinjavanja svih preventivnih i operativnih mera zaštite života i imovine građana i efikasnijeg angažovanja svih raspoloživih resursa u slučaju katastrofe izazvane prirodnom ili ljudskom delatnošću; priprema planove za civilnu odbranu i ostvarivanje odrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji opštine, obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika OU.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja pravnih i poslovnih studija na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku Zakon o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/2007, 88/2009, 88/2009-dr zakon, 104/2009-dr Zakon, 10/2015 i 36/2018), Zakon o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Odluka US, 113/2017, 95/2018-autentično tumačenje), Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje) i Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2018-dr Zakon – usmeno poznavanje rada na računaru praktičnim radom na računaru, veština komunikacije – usmeno.

III

Mesto rada: Opštine Lebane, Opštinska uprava, Cara Dušana 116, 16230 Lebane

OGLAS: Poslovi planiranja odbrane i poslovi civilne bezbednosti