Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Javni poziv za izbor zastupnika ugovorne pošte – 16233 Orane

Javni poziv svim privrednicima koji su zainteresovani za saradnju sa poštom po konkursu.

JP „POŠTA SRBIJE”, Beograd

RJ/SedišteRRJ/PJ „LESKOVAC”

Objavljuje: JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA POSLOVNO-TEHNIČKU SARADNJU PREKO UGOVORNE POŠTE U RURALNOJ SREDINI ORANE

1. JP „Pošta Srbije”, Beograd od 1994. godine primenjuje u svom poslovanju model pružanja poštanskih usluga preko ugovornih pošta. Navedenim modelom omogućeno je povećanje dostupnosti poštanskih usluga i racionalnije poslovanje JP „Pošta Srbije”, Beograd, uz stvaranje mogućnosti drugim privrednim subjektima da pružanjem poštanskih usluga ostvare dodatni prihod i povećaju obim usluga iz svoje osnovne delatnosti.

U JP „Pošta Srbije”, Beograd funkcioniše 1532 pošta od kojih je 225 ugovorna pošta, što predstavlja 15% ukupnog broja pošta. S tim u vezi, pokrenuta je inicijativa za otvaranje ugovorne pošte u Oranu locirane u Oranu u ugovornu poštu.

Tim povodom, želeći da svoje poslovanje učinimo javnim, a poslovne šanse svima jednakim, pozivamo na saradnju sve zainteresovane potencijalne poslovne partnere da dostave svoje ponude.

2. U pogledu pružanja usluga korisnicima, ugovorna pošta se neće razlikovati od postojeće pošte. Da bi vam bliže pojasnili organizaciju i način funkcionisanja ugovorne pošte izdvajamo najvažnije činjenice:

· JP „Pošta Srbije”, Beograd zaključuje Ugovor o zastupanju za pružanje usluga preko ugovorne pošte u ruralnoj sredini sa zastupnikom koji mora biti privredni subjekt.

· Ugovorna pošta se otvara u poslovnim prostorijama Preduzeća koje se daju na korišćenje po proceduri propisanoj opštim aktima Preduzeća/u prostorijama zastupnika (za naseljena mesta u kojima Preduzeće nema poslovni prostor).

· Zastupniku pripada deo ostvarenog prihoda prema ugovorenoj proviziji, shodno Pravilniku o pružanju usluga preko ugovorne pošte.

· Zastupnik obezbeđuje radnike.

· Obuku radnika vrše stručna lica iz JP „Pošta Srbije”, Beograd.

· JP „Pošta Srbije”, Beograd ustupa zastupniku na korišćenje, bez naknade, sledeća sredstva za rad: poštanski žig, pečatnjak, plombir klješta, tablu sa natpisom „POŠTA”, poštanski sandučić, fiskalnu kasu, terminal za prenos podataka i propisane obrasce.

· Zastupnik snosi troškove održavanja poslovnog prostora i nabavku ostalih sredstava za rad.

3. Mogućnost učešća u postupku imaju privredni subjekti koji ispunjavaju kvalifikacione uslove definisane Konkursnom dokumentacijom, odnosno koji uz ponudu za poslovno tehničku saradnju dostave dokumenta, ne starija od šest meseci, i to:

1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre;

2) Potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

3) Potvrde nadležnog poreskog organa da je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (potvrda Ministarstva finansija – Poreske Uprave i potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave);

4) Izjavu da će obezbediti potreban broj kvalifikovanih lica, koja će, kao zaposleni kod zastupnika ili radno angažovani od strane zastupnika, pružati usluge u ugovornoj pošti (forma izjave data u prilogu);

5) Potvrdu za lica iz prethodne tačke da nisu osuđivana za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist ili krivična dela povezana sa terorizmom;

6) Saglasnost da Preduzeće izvrši upis privrednog subjekta u registar Narodne banke Srbije radi pružanja platnih usluga u skladu sa zakonom i dobijanja statusa zastupnika kod JP „Pošta Srbije”, Beograd.

4. Pravo na učešće u postupku nemaju privredni subjekti koji sa JP „Pošta Srbije”, Beograd već imaju zaključena 3 (tri) Ugovora o zastupanju za pružanje usluga preko ugovorne pošte u ruralnoj sredini, osim ukoliko je zastupnik državni ili organ lokalne samouprave, ili su ranije imali Ugovor, a koji je raskinut zbog zloupotrebe ili nekvalitetnog rada.

5. U obzir se uzimaju samo ponude lica čija registrovana delatnost ne narušava poslovni ugled Preduzeća.

6. Konkursna dokumentacija je besplatna i može se podići na adresi: RJ/Sedištu PJ „Leskovac”, (Svetozara Markovića 1, Leskovac, kancelarija 2 Služba za poštansku mrežu-prizemlje), svakog radnog dana u periodu od 29.07.2019. do 02.09.2019. godine od 08:00 do 15:00 časova.

7. Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom JP „Pošta Srbije”, Beograd.

8. Ponude će biti otvorene javno 10.09.2019. godine, u 12:00 časova, u prostorijama PJ „Leskovac”, ( Svetozara Markovića 1, Leskovac, prvi sprat, kancelarija 5.). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača.

9. JP „Pošta Srbije” će izvršiti izbor najpovoljnije ponude prema kriterijumima koji su definisani u Konkursnoj dokumentaciji. Odluku o izboru najpovoljnije ponude, PJ „Leskovac” će doneti u okvirnom roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda. O donetoj odluci svi ponuđači će biti obavešteni.

10. Svi privredni subjekti koji nisu zadovoljni odlukom komisije mogu uputiti pisani prigovor PJ „Leskovac” (Svetozara Markovića 1, Leskovac, prvi sprat kancelarija 5.) u roku od tri radna dana od dana dobijanja Odluke. Radna jedinica je dužna da razmotri prigovor i pisanim putem uputi odgovor Ponuđaču. Odluka radne jedinice smatraće se konačnom.

11. Zainteresovani privredni subjekt može tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, na adresi PJ „Leskovac”, (Svetozara Markovića 1, Leskovac, prizemlje kancelarija 2.) svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 15:00 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju: