Zaštitimo našu decu na internetu

Kako su društveni mediji promenili način na koji roditelji podižu decu?

U Sjedinjenim Državama, velika većina dvogodišnjaka – više od 90 odsto njih, prema istraživanju iz 2010. godine – već imaju prisustvo na internetu. Više od 80 procenata beba mlađih od dve godine već je i na društvenim medijima. Mnoga deca debituju na internetu preko ultrazvučnih slika objavljenim na Facebook-u, pre nego što su se čak i rodila.

Dakle korišćenje društvenih medija dramatično se povećalo, a deca često imaju digitalne otiske mnogo pre nego što urade svoj prvi korak. Stručni izvori pružaju smernice roditeljima da razumeju društvene medije, prate njihovu upotrebu i daju savete za njihovo korišćenja.

„Vrlo retko je da roditelji deluju zlonamerno, ali često nisu razmišljali o potencijalnom dometu ili dugovečnosti onoga što se dešava sa informacijama koje objavljuju“, kaže Stacei Steinberg, profesor prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Floridi i pomoćnik direktora školskog Centra za decu i porodice. „One se mogu iskoristiti za krađu identiteta, mogu se kopirati na sajtovima predatora, mogu biti zloupotrebljene od drugih na razne načine. Studija koju je provela Komisija za eSafeti australijske vlade utvrdila je da su približno 50% slika koje su deljene na pedofilskim sajtovima, uzete sa stranica društvenih medija“ – upozorava Steinberg.

Kada roditelji dele informacije o svojoj deci online, oni to čine bez saglasnosti njihovih dece. Deljenje fotografija dece na internetu može biti divno iskustvo i način povezivanja sa drugim roditeljima. Ali morate biti spremni da budete odgovorni za ono što objavite.

   „Količina informacija koja se nalazi u digitalnom svetu o našoj deci u samo nekoliko godina je zapanjujuća“, kaže dr Keith, profesor pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Floridi. „Roditelji često razmišljaju o tome kako najbolje zaštititi decu dok dete koristi internet. Međutim, roditelji – uključujući i mene, u početku – uvek ne razmišljaju kako njihova vlastita upotreba društvenih medija može uticati na dobrobit svoje dece.“

Pedijatri se moraju više zalagati kako bi povećali svest među roditeljima, kako bi zaštitili online identitet deteta. „Moramo razmisliti dvaput pre objavljivanja, pre nego što pritisnemo“ podeli „na svojim digitalnim uređajima. Takođe nikada ne treba deliti slike koje pokazuju vaši decu bez odeće, nije preporučljivo ni da se deli lokacija vašeg deteta u postu.

“Roditeljstvo polako postaje takmičenje – kažu analitičari Quartz web magzina, a deca pokušavaju nastaviti sa ambicijama svojih roditelja. Svi se danas utrkuju ko će imati što više lajkova.”

 

Realizaciju projekta finansijski je podržala Opštinska uprava opštine Medveđa. 

Si ndryshuan mediat sociale në mënyrën se si prindërit rrisin fëmijët?

. Në Shtetet e Bashkuara, shumica  e dy vjeçarëve – më shumë se 90 përqind prej tyre, sipas një sondazhi të vitit 2010 – tashmë kanë  prani në internet. Më shumë se 80 përqind e foshnjave më të rinj se dy vjeç janë tashmë në mediat sociale. Shumë fëmijë po qarkullojn  në internet përmes fotografive ultrazëri  të publikuara në Facebook para se të lindin. Pra, përdorimi i mediave sociale është rritur ndjeshëm, dhe fëmijët shpesh kanë shumë gjurmë dixhitale  para se të bëjnë hapin e tyre të parë. Burimet profesionale ofrojnë udhëzime për prindërit për të kuptuar mediat sociale, për të përcjellur  përdorimin e tyre dhe për të ofruar këshilla se si t’i përdorin ato.

„Është shumë e rrallë që prindërit të veprojnë me qëllim të keq, por shpesh nuk mendojnë për largësin e mundshme apo jetëgjatësinë e asaj që po ndodh me informacionin që publikon“ thotë Stacei Steinberg, profesor në fakultetin Juridik  në Universitetin e Floridës dhe ndihmës drejtor i qendrës së shkollave për Fëmijë dhe Familje. Ato mund të përdoren për vjedhjet e identitetit, mund të kopjohen në faqet e predatorëve, mund të keqpërdoren nga të tjerët në mënyra të ndryshme. Një studim i Komisionit të Sigurisë së Qeverisë Australiane zbuloi se rreth 50% e imazheve të shpërndara në faqet e pedofilëve janë marrë nga faqet e mediave sociale, „paralajmëroi Steinberg.

Kur prindërit ndajnë informacion në lidhje me fëmijët e tyre online, ata e bëjnë këtë pa pëlqimin e fëmijëve të tyre. Ndarja e fotografive të fëmijëve në internet mund të jetë një përvojë e mrekullueshme dhe një mënyrë për t’u lidhur me prindërit e tjerë. Por duhet  të jeni gati të përgjigjeni për atë që postoni.

„Sasia e informacionit që është në botën digjitale për fëmijët tanë në vetëm disa vjet është befasuese“, tha Dr Keith, profesor i pediatrisë në fakultetin  e Mjekësisë të Universitetit të Floridës. „Prindërit shpesh mendojnë se si t’i mbrojnë më mirë fëmijët derisa  fëmijët përdorin  internetin. Megjithatë, prindërit – duke përfshirë edhe  mua, në fillim – gjithmonë nuk mendojnë se përdorimi i tyre i mediave shoqërore mund të ndikojë në mirëqenien e fëmijëve të tyre „.

Pediatrit duhet të bëjnë më shumë përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin midis prindërve për të mbrojtur identitetin online të fëmijës. „Duhet të mendojmë dy herë para publikimit, përpara se të shtypim“ shpërndaje „në pajisjet tona digjitale. Gjithashtu, kurrë nuk duhet të ndani fotografi që tregojnë fëmijët tuaj pa rroba, nuk është e këshillueshme të ndani vendndodhjen e fëmijës tuaj në një postim.

Sa herë që dëgjojmë „mediat shoqërore dhe prindërit“, ne mendojmë për prindërit që publikojnë fotot e fëmijëve të tyre -Informata të përditshme dhe broshura për atë që kanë vizatuar , ngrënë, veshur, thënë, bërë – shkurtimisht, prindërit përmes mediave sociale tërheqin vëmendjen e tyre dhe vënë në qendër të vëmendjes fëmijën e tyre i cili është përgjithmonë i bllokuar në botën digjitale.

„Prindërit ngadalë po bëhen një garë – thonë analistët Quartz web magzina , ndërsa fëmijët po përpiqen të vazhdojn ambicjet e prindërve të tyre. Të gjith po kandidojn  se kush do të ketë sa më shumë pëlqime. “

„Të jesh prind  është një detyrë sfiduese. Kjo ndoshta është arsyeja pse prindërit tentojnë të mbikqyrin ose të angazhohen në sjelljen narcissistic, ekshibicioniste:

„Të tregojm të gjithëve se si jemi prindër të mirë“.

„Pse duhet të varemi nga mendimet dhe  pëlqimet e njerëzve  në internet ndërsa  të rrisim fëmijët?“ Janë pyetur në këtë portal.