Lebane

LEBANE: Konkurs za dodelu finansijske podrške mladim talentima

Konkurs za dodelu finansijske podrške mladim talentima

Na osnovu člana 7. stav 2. i čl.4. tačka Đ. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podršku mladim talentima sa teritorije opštine Lebane broj 04 Broj 02-355/2 od 05.11.2018.godine Komisija za podršku mladim talentima sa teritorije opštine Lebane na sednici održanoj 19.11.2018. godine, raspisuje

K O N K U R S  ZA PODRŠKU MLADIM TALENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE LEBANE

1. Konkurs se raspisuje za dodelu finansijske podrške mladim talentima u oblasti visokoškolskog obrazovanja.

2. Pravo na finansijsku podršku u vidu novčane nagrade imaju mladi talenti do 30 godina života, na osnovu podnetog zahteva na prijavnom obrascu, ukoliko ispunjavaju opšte i posebne uslove.

3. Pravo na nagradu, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija, studenti drugog stepena studija i studenti trećeg stepena studija koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena (master) i trećeg stepena (doktorske).

Na raspisani konkurs pravo učešća nemaju studenti viših škola po starom ili visokostrukovnih škola po Bolonji.

4. Prijava mora biti podneta na prijavnom obrascu, koja se može preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Lebane www.lebane.org.rs ili u uslužnom centru opštinske uprave Lebane.

Mladi talenti dužni su da prilože:

popunjeni obrazac prijave,
dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz člana 3. i člana 4. Pravilnika (fotokopiju lične karte),
za studente – popunjeno i overeno Uverenje visokoškolske ustanove (Uverenje visokoškolske ustanove, model uverenja se nalazi na zvaničnoj internet stranici opštine Lebane sajtu www.lebane.org.rs, ili se može preuzeti u uslužnom centru opštinske uprave Lebane).
motivaciono pismo.
Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u uslužnom centru opštinske uprave Lebane, a mogu se i preporučeno poslati poštom na adresu opštine Lebane, Cara Dušana 116 sa naznakom – PODRŠKA ZA TALENTE – ne otvarati.

Pravo na podršku talentima kandidat može ostvariti samo jednom u toku kalendarske godine.

Odluka se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Lebane sajtu www.lebane.org.rs, i oglasnoj tabli opštine Lebane.

Kandidat može podneti pismeni prigovor na odluku komisije, opštinskom veću opštine Lebane u roku od osam dana od dana objavljivanja iste.

5. Konkurs je otvoren do kraja godine.

6. Mladi talenti iz člana 4. tačka Đ koji ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom i ovim Konkursom imaju pravo na jednokratnu podršku i to:

40.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom 10 (deset) u toku studiranja, a koji su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija, i položili sve ispite do 30. septembra školske godine;
35.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom od 9,50 do 9,99 u toku studiranja, a koji su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija, i položili sve ispite do 30. septembra školske godine;
30.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa najmanjom prosečnom ocenom 9,00 i više u toku studiranja, a koji su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija, i položili sve ispite do 30. septembra školske godine.
KOMISIJA ZA PODRŠKU MLADIM TALENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE LEBANE

Obrazac za prijavu 2018
Uverenje o proseku mladi talenti 2018