Lebane Vesti

Lebane: OGLAS za otuđenje građevinskog zemljišta

Raspisuje se javni oglas za otuđenje građevinskog zemljišta i to sledećih katastarskih parcela:

Građevinsko zemljište u naseljenom mestu Bošnjace:

kp.br. 3177/20 KO Bošnjace, u površini od 1535 m2;
kp.br. 3177/21 KO Bošnjace, u površini od 759 m2;
kp.br. 3177/22 KO Bošnjace, u površini od 795 m2;
kp.br. 3177/23 KO Bošnjace, u površini od 886 m2;
kp.br. 3177/24 KO Bošnjace, u površini od 824 m2;
kp.br. 3177/25 KO Bošnjace, u površini od 924 m2;
kp.br. 3177/26 KO Bošnjace, u površini od 1007 m2;
kp.br. 3177/27 KO Bošnjace, u površini od 1073 m2;
kp.br. 3177/28 KO Bošnjace, u površini od 1028 m2;
II – NAMENA PARCELA

Na parcelama koje su predmet ovog oglasa gradiće se objekti u skladu sa Planom

generalne regulacije za naselja Bošnjace-Pertate-Ćenovac („Sl.glasnik grada Leskovca“ broj 3/2013) i predstavlja urbanističku celinu bloka A.8-Radne zone i primarne i tercijalne delatnosti.

Zainteresovani ponuđači u toku trajanja ovog oglasa a pre podnošenja ponuda mogu dobiti detaljnije informacije o nameni objekata koji se mogu graditi na konkretnoj parceli, koeficijentu iskorišćenosti, stepenu izgrađenosti, gabaritu, spratnosti objekta i druge tražene podatke, kod nadležnog organa Opštinske uprave opštine Lebane.

Rok za privođenje zemljišta nameni iz ovog oglasa je 2 (dve) godine, od dana zaključenja ugovora o otuđenju.

III – STEPEN UREĐENOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Zemljište koje se otuđuje je minimalno uređeno građevinsko zemljište i doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta će biti regulisan naknadno, novim ugovorom u skladu sa važećom odlukom SO Lebane koja reguliše tu materiju.

IV – POČETNA CENA

kp.br. 3177/20 KO Bošnjace, u površini od 1535 m2………….437.475,00 dinara;
kp.br. 3177/21 KO Bošnjace, u površini od 759 m2………….216.315,00 dinara;
kp.br. 3177/22 KO Bošnjace, u površini od 795 m2………….226.575,00 dinara;
kp.br. 3177/23 KO Bošnjace, u površini od 886 m2………….252.510,00 dinara;
kp.br. 3177/24 KO Bošnjace, u površini od 824 m2………….234.840,00 dinara;
kp.br. 3177/25 KO Bošnjace, u površini od 924 m2………….263.340,00 dinara;
kp.br. 3177/26 KO Bošnjace, u površini od 1007 m2………….286.995,00 dinara;
kp.br. 3177/27 KO Bošnjace, u površini od 1073 m2………….305.805,00 dinara;
kp.br. 3177/28 KO Bošnjace, u površini od 1028 m2………….292.980,00 dinara
V – NAČIN PLAĆANjA

Lice koje je u skladu sa raspisanim javnim oglasom pribavilo građevinsko zemljište u svojinu u obavezi je da plati kupoprodajnu cenu na način i u rokovima određenim ugovorom.

Porez na apsolutna prava po osnovu otuđenja, snosi kupac kao i sve troškove upisa prava u javnim knjigama za evidenciju nepokretnosti i pravima na njima.

VI – OPŠTI USLOVI OGLASA

Oglas će sprovesti Komisija imenovana od Opštinskog veća opštine Lebane rešenjem 04 Broj 02-350 od 12.12.2016 godine, po postupku prikupljanja zatvorenih ponuda javnim oglasom koji će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Lebane i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Oglas će biti otvoren 30 (tridest) dana od dana objavljivanja.

Garantni iznos-depozit za učešće na oglasu je 20% od početne cene od svake parcele i uplaćuje se na tekući račun broj 840-77640-08, Budžet opštine Lebane, model 97,sa pozivom na broj 11-05725-811151-00-00-000, svrha uplate: garantni iznos-depozit.

Otvaranje ponuda po ovom oglasu biće izvršeno u 10 časova, trećeg dana po isteku roka za podnošenje ponuda (ako je to subota ili drugi neradni dan, onda prvog narednog radnog dana) u prostorijama Opštinske uprave, opštine Lebane.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako su prispele najmanje dve blagovremene i uredne ponude. Prioritet za dobijanje lokacije iz ovog oglasa, imaće onaj ponuđač koji ponudi najveću cenu u odnosu na početnu. Komisija dostavlja svim ponuđačima pismeno obaveštenje o rezultatima oglasa. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa-depozita.

Najpovoljnijem ponuđaču koji je dobio rešenje o davanju zemljišta u svojinu, garantni iznos se uračunava u ukupni iznos naknade prilikom zaključenja ugovora o otuđenju, ostalim učesnicima oglasa se vraća uplaćeni garantni iznos.

Ponude se podnose u zatvorenoj zapečaćenoj koverti sa naznakom“PONUDA ZA ZEMLjIŠTE-NE OTVARAJ“ na sledeću adresu:

OPŠTINA LEBANE, 16230 Lebane, ul. Cara Dušana broj 116, sa naznakom (Za Komisiju za davanje zemljišta) ili lično na prijemnu kancelariju Opštinske uprave Lebane koja se nalazi u uslužnom centru na istoj ardesi.

Sve bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na telefon 016/843-710 lokal 111, lice za kontakt Dušan Bukvić.

 

Tekst možete preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Lebane

Tekst/foto: Opština Lebane