Jug Srbije Lebane Vesti

Lebane: Raspisan konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju

Služba za poljoprivredu opštine Lebane raspisala je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. godinu
Opšti uslovi konkursa za sve podsticaje:
– Da je komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo sa teritorije opštine Lebane sa aktivnim statusom registrovano kod Uprave za trezor, filijala Leskovac, ekspozitura Lebane, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“ br. 17/2013);
– Da jedan isti korisnik može ostvariti podsticaje samo po jednom osnovu ili iz Programa opštine ili od strane Ministarstva poljoprivrede;
– Da su pored opštih uslova iz Programa ispunili i posebne uslove konkursa koji su definisani Pravilnikom o raspodeli podsticaja;
– Da je predmet investicije realizovan posle 01. marta 2017. godine;
– Korisnici koji se nisu domaćinski ponašali prema podsticajnim merama, kreditima i drugim vrstama pomoći koje je opština Lebane davala u proteklom periodu, tj. korisnici koji nisu izmirili dugovanja prema opštini Lebane, po bilo kom osnovu, nemaju pravo da konkurišu.
Napomena: Komisija će odbaciti sve zahteve po redosledu pristizanja, osim prvog, ako su u okviru iste kućne zajednice registrovana dva ili više gazdinstva.

Mere agrarne politike

1. Regresi;
2. Kreditna podrška ;
3.Mera ruralnog razvoja;
4. Posebni podsticaji.
1.) Premija za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada i životinja iznosi 60% od ukupno plaćene premije, a maksimalno 15.000,00 dinara, bez PDV-a, po korisniku;
2.) Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) iznosi 100% od planirane investicije a maksimalno 40.000,00 din,bez PDV – a po korisniku;
3.) Sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite iznosi 100% od iznosa dospele kamate a maksimalno 50.000 din. na godišnjem nivou bez PDV – a, po koriniku, isto za kratkoročne i dugoročne kredite;

4.) a. Podsticaji za sektor mleko i sektor meso u iznosu od 50% cene koštanja grla, maksimalno do 100.000,00 dinara, bez PDV-a, po korisniku;
b. Podsticaji za voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće u iznosu od 50% cene koštanja, maksimalno do 100.000,00 dinara, bez PDV-a, po korisniku, pod uslovom da korisnik podsticaja ima jedan proizvodni zasad na površini od najmanje 0,10 ha za jagodičasto, odnosno najmanje 0,20 ha za ostalo voće.
v. Podsticaji za ostale useve (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.) u iznosu od 50% cene koštanja opreme, maksimalno do 70.000,00 dinara, bez PDV-a, po korisniku.
g. Podsticaji za pčelarstvo u iznosu od 50% cene koštanja društva i opreme, maksimalno do 100.000,00 dinara, bez PDV-a, po korisniku.
d. Nabavka nove opreme, uređaja i repromaterijala za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića u iznosu od 50% cene koštanja, maksimalno do 70 000,00 dinara, bez PDV-a, po korisniku.
5.) Investicije u oblast prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda se podstiče sa 60% od ukupnih troškova ali ne više od 40.000,00 dinara ,bez PDV – a, po korisniku.
6.) Investicije u projekte za upravljanje rizicima podrazumeva itenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, ali ne više od 100.000,00 dinara, bez PDV – a. po korisniku.
7.) Investicije u održivo korišćenje poljoprivrednog zemnjišta podrazumeva intenzitet pomoći od 100% od ukupnih troškova, ali maksimalno do 100.000,00 dinara po korisniku,bez PDV – a.
8.) Investicije u organsku proizvodnju podrazumeva intenzitet pomoći 50% od ukupnih troškova, ali ne više od 50.000,00 dinara po korisniku, bez PDV – a.
9.) Investicije u očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa intenzitet pomoći je 40% od ukupnih troškova, ali maksimalno do 70.000,00 dinara po korisniku,bez PDV – a.
10.) Podrška mladima u ruralnim područjima intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, za poljoprivredna gazdinstva koja imaju svu potrebnu kompletnu dokumentaciju ali ne više od 100.000,00 din.po korisniku;

11.) Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje i sertifikacija sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima intenzitet pomoći je 60% od ukupnih troškova, a maksimalno do 70.000,00 dinara po korisniku.
POSEBNI PODSTICAJI :
12.) Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu 100% svih troškova za izvršene aktivnosti i sprovedene programe mera.

13.) Transfer znanja i razvoj savetodavstva intenzitet pomoći je 50% od ukupnih troškova, ali maksimalno 60.000,00 dinara po korisniku.

Posebni uslovi konkursa pod tačkom 1:
– podneo overenu kopiju polise osiguranja, odnosno potvrdu o plaćenoj premiji u predviđenom roku;
Posebni uslovi konkursa pod tačkom 2:
– da je kupio stoku sa registrovane farme;
– da ima najmanje 1,50 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta za
proizvodnju stočne hrane;
– da ima odgovarajući objekat za smeštaj i čuvanje kupljenih grla;
– da se u predhodne 3 godine bavilo čuvanjem i odgojem domaćih životinja;
– prihvatanje zdravstvene kontrole nadležne veterinarske stanice i
da je kupljenu stoku upisao u Centralnu bazu podataka;
– parcele, kulture koje se navodnjavaju upisane u registar;
– upisao kulture, grla i košnice u registar u zavisnosti od vrste podsticaja za koje konkuriše;
– da su parcele na kojima podiže proizvodni zasad upisane u registar u vlasništvu ili zakupu na duži vremenski period
Posebni uslovi konkursa pod tačkom 3:
– podneo overenu kopiju ugovora o kreditu, odnosno plan otplate kredita po anuitetima otplate kamate za tekuću godinu;
Prihvatljivi troškovi kod nabavke sistema za navodnjavanje su svi troškovi vezani za nabavku novih pumpi, ugradnja opreme za navodnjavanje ( trake, creva kap po kap, ventili, dovodno crevo maksimalne dužine do 300m ), cisterne i bazeni za akumuliranje vode.

Neprihvatljivi troškovi su troškovi obezbeđenja vode, nabavka guma, trimera i nabavka polovne opreme.
Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje prilažu se originali ili overene fotokopije sledećih dokumenata:
– fotokopija potvrde o upisu u registar poljoprivrednog gazdinstva;
– fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednog gazdinstva;
– fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednog gazdinstva za biljnu i životinjsku proizvodnju;
– uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdato od strane Odeljenja za budžet, finansije i trezor – lokalna poreska administracija, ne starije od tri meseca od dana podnošenja zahteva;
– fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
– izjava da po nekom drugom osnovu nije podneo zahtev za sredstva po programu (sastavni deo Konkursa ) ili da nije već koristio podsticaje od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine;
– original ili overena fotokopija pred-računa ili račun-otpremnica na ime RPG, koju odabere korisnik, pred – računi izdati u periodu od 01.03.2017. do zatvaranja Konkursa;
– fotokopija garantnog lista ako je propisano izdavanje (za korisnike koji konkurišu za podsticaje pod tačkom 2.v.);
– deklaracija o kvalitetu sadnog materijala izdata od proizvođača koju odabere korisnik(za korisnike koji konkurišu za podsticaje pod tačkom 2.b.)
– fotokopija pasoša za kupljeno grlo na ime podnosioca zahteva (za korisnike koji konkurišu za podsticaje pod tačkom 2.a.);
– original potvrda izdata na osnovu matičnog lista za kvalitetno priplodno grlo od osnovne odgajivačke organizacije koju odabere korisnik (za korisnike koji konkurišu za podsticaje pod tačkom 2.a.
– za preduzetnike, pravna lica, zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača potrebno je dostaviti i biznis plan radi pravdanja uloženih sredstava i da bi se videla opravdanost investicije(primerak biznis plana se može preuzeti u prostorijama Službe za poljoprivredu);
– carinska deklaracija – samo ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
– Za podsticaje koje se odnose na investicije u objekte iz ovog konkursa, pored ostale dokumentacije podnosi se i:
– rešenje o građevinskoj dozvoli – za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica i izgradnju i proširenje hladnjača;
– rešenje o odobrenju izvođenja radova na građenju – za rekonstrukciju ili adaptaciju hladnjača i objekata;
– rešenje o odobrenju izvođenja radova na građenju – za nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica i nabavku nove opreme za hladnjače;
– ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova;
– upotrebnu dozvolu – za slučaj realizacije investicije koja je predmet zahteva do datuma podnošenja zahteva.
Obaveze korisnika podsticaja:
Obaveze korisnika podsticaja je da opremu koristi sa pažnjom dobrog domaćina i da istu ne može otuđiti u roku od pet godina, kao i da svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava. Bliže obaveze korisnika biće definisane Pravilnikom o raspodeli sredstava;
Podnošenja prijava:
– Svi obrasci prijave mogu se preuzeti u kancelariji br. 28 Opštinske uprave Lebane, svakog radnog dana od 07-15 časova ili sa sajta opštine;
– Prijave sa propisanom dokumentacijom se dostavljaju u zapečaćenoj koverti i to: preporučeno poštom na adresu: Opštinska uprava Lebane, Cara Dušana br.116 ili u Uslužnom centru Opštinske uprave sa naznakom „konkurs za dodelu podsticajnih sredstava po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017.godinu“, a na poleđini ime, prezime i adresu podnosioca prijave;
– nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba za kontakt i informacije Nenad Bogdanović, 843 – 710 ili 060/ 64 64 038

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 30 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA KONKURSA ZAKLjUČNO SA 10.04.2017 GODINE.
OTVARANjE PRISTIGLIH ZAHTEVA I RASPODELA SREDSTAVA, VRŠIĆE SE U NAREDNIH 15 DANA OD DANA ZATVARANjA KONKURSA O ČEMU ĆE SE VODITI ZAPISNIK ZA SVAKI ZAHTEV ZASEBNO DO RASPODELE SREDSTAVA.
ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA KAO I RANG LISTA BIĆE JAVNO OBJAVLjENA NA OGLASNOJ TABLI OPŠTINSKE UPRAVE, NA SAJTU OPŠTINE I U SAMOJ SLUŽBI ZA POLjOPRIVREDU.

Konkurs je otvoren od 10.03.2017 god. i traje do 10.04.2017 godine i objavljen je na oglasnoj tabli SO-e Lebane, sajtu opštine Lebane www.lebane.gov.rs i mesnim kancelarijama.