Lebane Vesti

LEBANE: Termini plaćanja javnih prihoda

Termini plaćanja javnih prihoda

Opštinska Uprava opštine Lebane obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda o terminima za izmirenje obaveza.Naknada se vrši kvartalno u roku do 45 dana od dana početka kvartala i to :

15.02.2018.godine – prvi kvartal
15.05.2018.godine – drugi kvartal
15.08.2018. godine – treći kvartal
15.11.2018.godine – četvrti kvartal
Ukoliko se izmiri iznos glavnog duga (glavnice) prema izvornim javnim prihodima i to:

-Porez na imovinu fizičkih lica;

-Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine;

-Komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru i

-Porez na imovinu pravnih lica.

Na osnovu skupštinske Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda vršiće se otpis kamate do 31.12.2018.godine.Molimo obveznike da svoj glavni dug (glavnicu) izmire u predviđenim kvartalnim rokovima. Zahtev za otpis kamate, uz dokaz o uplati podnosi se u prostorijama Lokalne poreske administracije kancelarija br.4

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LEBANE