Medveđa Vesti

Medveđa: Javno nadmetanje za nepokretnosti 16. decembra

Opštinsko veće opštine Medveđa, objavilo je oglas o davanju na korišćenje nepokretnosti „PROGRES- PROM-a“ javnim nadmetanjem koje će se obaviti 16.12.2016. godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Medveđa.

 

Izdaje se u zakup poslovni prostor na kojem pravo svojine ima opština Medveđa javnim nadmetanjem i to :

– Poslovni prostor – lokali od 1 do 5 u objektu zvanom „Biznis inkubator“ u Medveđi, ulica Kej bb i to:

 • lokal broj 1. površine 71,00 m2
 • lokal broj 2. površine 84,00 m2
 • lokal broj 3. površine 89,00 m2
 • lokal broj 4. pobršine 87,00 m2
 • lokal broj 5. površine  261,00 m2
 • Početna cena zakupa je 147,29 dinara po m2.

Učesnici postupka izdavanja u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanja mogu da budu sva pravna lica koja su kod nadležnog organa registrovana za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnoj prostoriji koja se daje u zakup;

Učesnici ovog javnog oglasa u postupku javnog nadmetanja ne mogu biti pravna lica, odnosno preduzetnici koji nisu izvršili obaveze po osnovu ranijih zakupa.

Pravno lice kome je poslovni prostor dat u zakup obavezno je da ; – koristi poslovni prostor u skladu sa namenom koja je usklađena ugovorom; ne daje poslovni prostor u podzakup, odnosno ustupa prostor na korišćenje; u određenom roku plaća zakupninu; plaća troškove korišćenja poslovnog prostora (električna energija, grejanje, druge komunalne usluge); snosi troškove tekućeg održavanja, hitna intervencija, korišćenja zajedničkih prostorija i komunalnih usluga, kao i investicionog održavanja srazmerno kvadraturi poslovnog prostora; čuva i održava uređaje, aparate i drugu opremu sa kojom je poslovni prostor dat u zakup; preda poslovni prostor po isteku vremena zakupa u ispravnm stanju; nadoknadi štetu nastalu u poslovnom prostoru i opremi koja mu je predata na korišćenje.

Poslovni prostor se izdaje za obavljanje proizvodne ili uslužne delatnosti u skladu sa postojećom namenom poslovnog prostora. Naknadni troškovi zakupca nastali u cilju promene namene poslovnog prostora – adaptacije, padaju na teret zakupca.

Poslovni prostor se izdaje na period od 5 (pet) godina.

Depozit u šestomesečnom iznosu visine početne zakupnine za lokal uplaćuje se na račun Prihoda od zakupa nepokretnosti br. 840-742152843-59 poziv na broj 97 91-067.

Depozit iznosi:

lokal broj 1. …….. 62.746,00 dinara

lokal broj 2.  ……..74.234,00 dinara

lokal broj 3.  ……..78.653,00 dinara

lokal broj 4.  ……..76.885,00 dinara

lokal broj 5.  …….230.656,00 dinara

Učesniku kome se poslovni prostor ne izda u zakup, depozit će biti vraćen u roku od 15 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Prijava koja se dostavlja obavezno sadrži; dokaz o uplati depozita, iznos zakupnine koja se nudi sa naznakom poslovnog prostora za koji se konkuriše:

za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, naziv radnje, matični broj,

za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave

Prijave se podnose na adresu Opštinske uprave opštine Medveđa – Komisija za pribavljanje, raspolaganje, korišćenje i upravljanje stvarima u javnoj svojini opštine Medveđa, ulica Jablanička broj 48, preporučeno poštom ili na pisarnici Opštinske uprave Medveđa, sa naznakom „NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od objavljivanja javnog oglasa, odnosno od 05.12.2016. – 13.12.2016.

Neblagovremene i nepotpune prijave se odbacuju

Poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju. Zainteresovana lica prostor mogu razgledati u prisustvu članova Komisije radnim danima u vremenu od 12,00 do 13,00 časova; javno nadmetanje obaviće se 16.12.2016. godine sa početkom u 11,00 časova u sali Skupštine opštine Medveđa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće dostavljena učesnicima u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.

Poslovni prostor se daje u zakup najpovoljnijem ponuđaču. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine po m2.

Ukoliko budući zakupac, ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, položeni depozit se ne vraća;


Opštinsko veće opštine Medveđa raspisuje oglas o davanju na korišćenje nepokretnosti „PROGRS – PROM“-a javnim nadmetanjem, od rednog broja 1 do rednog broja 12;

 1. Donji nivo magacinskog prostora (ulaz levo) – Medveđa – 60m2 – p. cena 79,31
 2. Donji nivo magacinskog prostora (ulaz desno) – Medveđa – 343,35 m2 – p. cena 79,31
 3. Prodavnica br. 42 (kod Džamije) – S. Banja – 99 m2 – p.cena 50,52
 4. Prodavnica br. 2 (bivša samousluga) – S. Banja – 130 m2 – p.cena 147,29
 5. Prodavnica br. 19 – Medveđa – 32 m2 – p.cena 147,29
 6. Prodavnica br. 15 ( biv. prodavnica tekstila) – S. Banja – 64 m2 – p.cena 147,29
 7. Montažna prodavnica br. 9 (do samousluge) – Lece – 55 m2 – p.cena 79,31
 8. Prodavnica br. 16 – Bučumet – 175 m2 – p.cena 24,76
 9. Prodavnica br. 34 – Retkocer – 49 m2 – p.cena 24,76
 10. Prodavnica br. 27 – Rujkovac – 112 m2 – p.cena 50,52
 11. Prodavnica br. 30 – Gajtan – 36 m2 – p.cena 24,76
 12. Prodavnica br. 26 (kod zadružnog doma) – Gazdare – 87 m2 – p.cena 24,76

Nepokretnosti se daju na korišćenje za proizvodnu delatnost, uslužnu delatnost, sportskorekreativne aktivnosti itd u postupku javnog nadmetanja.

Dužina trajanja korišćenja je do određivanja krajnjeg korisnika.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno od 05.12.2016. – 13.12.2016.

Javno nadmetanje obaviće se 16.12.2016. godine sa početkom u 13,00 časova u sali Skupštine opštine Medveđa

Učesnici javnog nadmetanja u obavezi su da uplate depozit u visini mesečne naknade za korišćenje za početnu cenu po 1 m2 nepokretnosti za koju se javljaju na Oglas, na račun 840-2708740-83 – Imovina poverena na čuvanje u korišćenje sa naznakom „Za oglas Progres-prom“-a.

Dokaz o uplaćenom depozitu dostavlja se najkasnije do isteka roka za podnošenja prijave, odnosno do 13.12.2016. godine.

Učesniku na Oglasu čija prijava nije prihvaćena depozit se vraća kada kada odluka Komisije bude konačna. Učesnik na Oglasu čija je prijava prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozit, ukoliko se u roku od 8 (osam) dana, od dana prijema poziva , za zaključenja ugovora o privremenom korišćenju nepokretnosti, ne odazove radi zaključenja ugovora.

Na osnovu sprovedenog postupka Komisija donosi Odluku o dodeli nepokretnosti na korišćenje najpovoljnijem učesniku na Oglasu. O rezulatima postupka, Komisija  obaveštava učesnike na Oglasu u roku od 8 (osam) dana, od dana donošenja Odluke o dodeli nepokretnosti na korišćenje.

Učesnik na Oglasu ima pravo da podnese prigovor Opštinskom veću opštine Medveđa u roku od 8 (osam) dana, od dana dostavljanja odluke iz stava 1. ovog člana. Odluka Opštinskog veća opštine Medveđa po prigovoru je konačna.

Na osnovu konačne Odluke o davanju nepokretnosti na korišćenje Komisija poziva izabranog učesnika na Oglasu da zaključi ugovor na korišćenju nepokretnosti u roku od 8 (osam) dana, od dana dostavljanja konačne odluke.

Izabrani učenik je obavezan da u roku od 8 (osam) dana, od dana dostavljanja poziva iz stava 1. ovog člana zaključi Ugovor o korišćenju nepokretnosti.

Ukoliko izabrani učesnik na Oglasu ne zaključi Ugovor o korišćenju nepokretnosti u roku, iz stava 2. ovog člana, smatraće se da je odustao od ponude.

Kriterijumi za ocenjivanje najpovoljnije ponude je visina naknade za korišćenje prostora.

Pravo učešća na Oglasu imaju sva pravna lica koja Komisija za primopredaju, raspolaganje i korišćenje neokretnosti i pokretnih stvari Republike Srbije u državini „Progres-Prom“-a datih na privremeno korišćenje i čuvanje opštini Medveđa, dostave potrebnu dokumentaciju koja se potražuje oglasom.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa vidljivo naznakom „Prijava za nepokretnost Progres-Prom-a – NE OTVARAJ“.

Prijava sadrži:

 • za preduzetnike i izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i izvod iz registra Agencije za privredne registre i podatke o licu ovlašćenom za zastupanje
 • depozit u visini mesečne naknade za korišćenje za početnu cenu po 1 m2 nepokretnosti.

Za sva bliža obaveštenja zainteresovani se mogu javiti Komisiji za primopredaju, raspolaganje i privremeno korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari Republike Srbije u državnini „Progres-Prom“ a datih na privremeno korišćenje i čuvanje opštini Medveđa.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MEDVEĐA

broj 06-778/2016-III od 30.11.2016.

Predsednik opštine Medveđa

dr Nebojša Arsić