Ne zaobilazi poseti

Mrkonjski vis

Mrkonjski vis je najveći vrh u opštini Medveđa i predstavlja noviju turističku destinaciju u ovoj opštini. 2017, godine počelo je sa postavljanjem rukohvata kako bi šetnja turistima bila bezbedna.

Vulkanska kupa Mrkonjski vis izgrađena je od trahita. Trahit spada u intermedijarne magmatske stene, u grupu sijenita i trahita. Ove stene karakteriše sadržaj SiO2od 66 do 52 %. Mrkonjski vis predstavlja stari dajk koji je ispran erozionim i denudacionim procesima, i zato izgleda mlađe od zasečene površi u kristalastim škriljcima u kojima se nalazi. Mrkonjski vis nalazi se u izvorišnom delu reke Jablanice tako da ona samim tim predstavlja najbitniji vodotok u njegovoj blizini.