Prepoznaj istinu! (2019.)

“Objasniti deci ulogu medija u današnjem društvu“ – Tatjana Jovanović profesor Biologije Poljoprivredna škola Leskovac

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Medijska pismenost, po meni, predstavlja način prezentovanja medijskog programa i vrlo je bitna.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Danas jeste teško, u digitalnom svetu, razlikovati istinu od laži ali korišćenjem zdravog razuma i po načinu pisanja, možemo primetiti da li je istina ili laž. Naravno ne uvek.

Poljoprivredna škola Leskovac

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Lažne vesti jesu ozbiljan problem za mlade, jer je mlad čovek još u fazi formiranja i sazrevanja.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Objasniti deci ulogu medija u današnjem društvu. I ne dozvoliti im da gledaju bilo kakve rijaliti programe uz objašnjenje zašto je to pogubno za njih. Nažalost imamo sve manje „pametnih“ programa.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

Da, smatram da medijsku pismenost treba uvesti kao predmet u školi, ali pre toga pristupiti temeljnom pripremanju programa. I svakako odabrati kompetentne ljude, koji će to deci prezentovati.

 

“ Shpjegoni  fëmijëve rolin  e mediave në shoqërinë e sotme“ -TATJANA JOVANOVIQ PROFESOR I BIOLOGJIS  SHKOLLA BUJQËSORE LESKOVC

 

  • Çfarë është arsimimi medial për ju dhe sa është i rëndësishëm ai sot?

 

Sipas mendimit tim, arsimimi  medial është një mënyrë e prezentimit të programit mediatik dhe është shumë i rëndësishëm.

 

  • Si i dalloni të vërtetat nga gënjeshtrat në botën e sotme digjitale?

 

Sot, është e vështirë, në botën digjitale, të dallosh të vërtetën nga gënjeshtrat, por duke përdorur mendjen e shëndosh  dhe sipas  mënyrës së shkrimit , mund të dallojm nëse është e vërtetë apo jo. Sigurisht jo gjithmonë.

 

  • Sa janë lajmet e pavërteta  problem serioz për të rinjtë?

 

Lajmet e pavërteta  janë një problem serioz për të rinjtë sepse i riu është ende në fazat e formimit dhe të pjekurisë.

 

– Si duhet t’i qasemi  arsimit për mediat e fëmijëve? Si e përballoni këtë sfidë në një shembull personal?

 

Shpjegojuni fëmijëve rolin e mediave në shoqërinë e sotme. Dhe mos lejoni që ata të shikojnë çfar do lloj programi duke shpjeguar pse është shkatërruese për ta. Për fat të keq,kemi  shumë më pak programe „të mençura „.

 

  • A duhet të futet arsimimi medial  si lëndë shkollore?

 

Po, mendojë që arsimimi mediatik duhet të prezantohet si lëndë në shkollë, por para kësaj, duhet të filloni përgatitjen e plotë të programit. Dhe  të siguroheni   të zgjidhni njerëz kompetentë, të cilët do t’ua paraqesin këtë fëmijëve.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.