Jug Srbije Lebane Vesti

Odluka o prodaji montažnog objekta

Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini (“Sl. Glasnik RS“ br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 i 108/14), 46. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», broj 129/07, 83/14 I 101/2016), člana 66. Statuta opštine Lebane («Službeni glasnik grada Leskovca» broj 16/2008 i 21/2008) i člana 3. Odluke o Opštinskom veću opštine Lebane («Službeni glasnik grada Leskovca», broj 21/08), Opštinsko veće opštine Lebane, razmatrajući predlog Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalno-građevinske, stambene i inspekcijske poslove OU Lebane, na sednici održanoj dana 22.05.2017. godine, donelo je:
O D L U K U
o prodaji montažnog objekta sa k.p.br. 894/1 u K.O. Lebane javnim nadmetanjem

I – Odobrava se prodaja nedemontiranog montažnog objekta, u javnoj svojini opštine Lebane, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 894/1 u K.O. Lebane, površine 1740m2, upisan u listu nepokretnosti broj 719 K.O. Lebane, pod brojem „5“ i „6“, po principu „viđeno-kupljeno“.

II – Postupak javnog nadmetanja, sprovešće Komisija koju će rešenjem, formirati predsednik opštine Lebane.

III – Početna cena montažnog objekta u iznosu od 1.287.522,00 dinara, određena je na osnovu zapisnika o proceni vrednosti 2 Broj 113-270/17 od 25.04.2017 godine, od Javnog preduzeća za održavanje ulica i puteva, prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta „Lebane“, koji je sastavni deo ove Odluke.

O b r a z l o ž e nj e

Opština Lebane, je vlasnik nedemontiranog montažnog objekta postavljenog na k.p. br. 984/1 u K.O. Lebane, koji se nemože privesti ni ranijoj nameni ni prenameniti za planiranu delatnost.
Objekat se nalazi na lokaciji buduće parcele koja će se formirati parcelacijom/preparcelacijom, na kojoj će se rekonstrukcijom postojeći objekat proizvodne hale „15 maj Eksportekst“-Lebane, privesti nameni u fabriku za proizvodnju vunice koja je ugovorom data u zakup turskom investitoru „ORMO“.
Opština Lebane, je po ugovoru sa turskim investitorom „ORMO“ jednim od najvećih proizvođača vunice u svetu u obavezi da formira jedinstvenu parcelu na kojoj se mogu nalaziti samo objekti u funkciji proizvodnje vunice, to je neophodno ukloniti montažni objekat iz tačke I ove Odluke.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LEBANE

04 Broj: 464-29/2

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Ivan Bogdanović

Izvor: Opština Lebane