Lebane Vesti

Opština Lebane pomaže talentovane studente

Upravni odbor Fonda za mlade talente opštine Lebane raspisao je konkurs za za dodelu podsticajnih sredstava za studente.

Lebane – Pravo učešća na konkurs imaju studenti koji upisuju ili su upisali, odnosno studiraju na inostranim fakultetima u trajanju od najmanje četiri godine za školsku 2016/2017. godinu i to za period od oktobra 2016. godine do jula 2017. godine. i to pod sledećim uslovima i kriterijumima:
–   da dostave kratku biografiju;
–  da dostave dokaz da su upisali (da su primljeni) i stipendirani od strane fakulteta na koji su primljeni, odnosno da studiraju na inostranom fakultetu u trajanju od najmanje četiri godina;
–  da su državljani Republike Srbije;
– da imaju prebivalište na teritoriji opštine Lebane najmanje šest meseci pre podnošenja prijave;
–  da nisu stariji od 26 godina;
–  da nisu obnovio nijednu godinu studija;
Odluku o dodeli podsticajnih sredstava kao i visinu istih, po raspisanom Konkursu, donosi Upravni odbor Fonda za mlade talente opštine Lebane imajući u vidu iznos predviđenih novčanih sredstava za dodelu podsicajnih sredstava Odlukom o budžetu opštine Lebane za 2016. godinu.
Ukoliko se, zbog ograničenig obima raspoloživih sredstava u budžetu opštine Lebane, za određenu godinu, ne mogu dodeliti podsticajna sredstva svim kandidatima koji ispunjavaju uslove, sredstva će se dodeliti prema redosledu rangiranja.
Uz prijavu na konkurs učesnici konkursa dužni su da prilože potrebnu dokumentaciju, i to :
–  da dostave kratku biografiju;
–  da dostave dokaz da su upisali (da su primljeni) i stipendirani od strane fakulteta na koji su primljeni, odnosno da studiraju na inostranom fakultetu u trajanju od najmanje četiri godina, preveden na srpski jezik i overen od strane sudskog veštaka odgovarajuće struke;
– fotokopiju uverenja o državljanstvu;
– fotokopiju lične karte ili izvod iz čitača elektronske lične karte;
– da nisu obnovili nijednu godinu studija;
– Za studente druge, treće i četvrte godine uverenje da nisu obnovili nijednu godinu tokom studija i fotokopiju indeksa sa kopijama svih strana odslušanih predmeta i položenih ispita sa prosečnom ocenom koja prema sistemu ocenjivanja u zemlji u kojoj studira predstavlja ekvivalent oceni 9,00,
– Uverenje (potvrdu) sa fakulteta kojim dokazuju da su redovni studenti i koju godinu studija su upisali.
Prijave na konkurs sa pratećom dokumentacijom vrednovaće se u skladu sa Pravilnikom fonda. Prijave se podnose na obrascu koji se može preuzeti u Opštinskom uslužnom centru opštine Lebane. Neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Prijave učesnika koji daju netačne podatke u vezi sa dokazivanjem ispunjenja uslova konkursa neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave Lebane i zvaničnom sajtu opštine Lebane. Prijave se podnose neposredno u uslužnom centru opštinske uprave Lebane, a mogu se i preporučeno poštom poslati na adresu: Opština Lebane, Cara Dušana 116, Lebane 16230, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava talentovanim studentima“.
Upravni odbor doneće odluku o dodeli podsticajnih sredstava u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.
Protiv Odluke o dodeli podsticajnih sredstava učesnik konkursa može podneti Upravnom odboru fonda zahtev za preispitivanje odluke u roku od tri dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj tabli Opštinske uprave Lebane.
Na osnovu konačne odluke Upravni odbor fonda pozvaće studente, kojima su dodeljena podsticajna sredstva da u roku od 8 dana od dana prijema odluke zaključe ugovor.
Tekst konkursa možete pogledati ovde.