Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Vesti

Opštinska uprava Medveđe dobila sertifikat ISO 9001:2015

Nakon perioda usaglašavanja svog rada sa propisanim standardima za pružanje kvaliteta usluga, Opštinska uprava opštine Medveđa dobila je sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom organizacije usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Predmet i područje primene sertifikacije odnosi se na: pripremanje nacrta propisa akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće; izvršavanje odluka i drugih akata skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća; rešavanja u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine; obavljanje poslova upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine opštine; izvršavanje zakona i drugih propisa čije je izvršavanje povereno opštini; obavljanje stručnih i drugih poslova koje utvrdi skupština opštin, predsednik opštine i opštinsko veće.

Rukovodstvo i zaposleni u Opštinskoj upravi opštine Medveđa su opredeljeni za stalno unapređenje svog poslovanja, koje se ogleda pre svega u zadovoljstvu svojih građana, povećanju kvaliteta svojih usluga kroz kvalitetan i efikasan rad koji je zasnovan na principima zakonitosti, demokratičnosti i transparentnosti.

„Naša vizija i misija je da opština Medveđa bude prepoznata kao savremena multinacionalna opština koja na najbolji način koristi svoje potencijale i resurse, pri tom omogućavajući povećanje kvaliteta života svih građana.“ rekao je predsednik opštine Medveđa dr Nebojša Arsić.

Kvalitet rada Opštinske uprave opštine Medveđa zasniva se na kvalitetu rada zaposlenih kao i na savremenoj infrastrukturi. Cilj je da svi zaposleni neprekidno rade na sopstvenom usavršavanju, šireći svoja znanja i unapređujući svoje veštine.

Opštinska uprava opštine Medveđa ima viziju kojom želi da obezbedi ostvarivanje vodećih principa i zajedničkih vrednosti svih građana opštine Medveđa, čijom primenom će opština Medveđa stvarati sveobuhvatne povoljne uslove u kojima će se građani osećati bezbednim i imati mogućnosti da razvijaju svoje duhovne i materijalne vrednosti.