Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Vesti

PU „Đuka Dinić“ Bojnik obaveštava roditelje da je počeo upis i obnova upisa dece jaslene, mlađe i srednje grupe za školsku 2019/2020 godinu

Predškolska ustanova „Đuka Dinić“ Bojnik obaveštava sve roditelje da je počeo upis i obnova upisa dece jaslene, mlađe i srednje grupe za školsku 2019/2020 godinu radnim danima u vremenu od 7 do 15 sati.

UPIS JE OBAVEZAN ZA DECU ROĐENU OD 01.03.2013 DO 01.03.2014 GODINE

Prilikom upisa u pripremno-predškolski program roditelji prilažu:

  • Zahtev za upis u Predškolsku ustanovu čiji je osnivač Opština Bojnik
  • Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopiju), a naknadno će dostaviti lekarsko uverenje pedijatra i fotokopiju vakcinacionog kartona pri polasku deteta prvog dana u predškolsku ustanovu ili izdvojeno odeljenje predškolske ustanove (vaspitaču).

Prilikom upisa i obnove upisa dece u jaslenoj, mlađoj i srednjoj grupi neophodno je:

  • Zahtev za upis u Predškolsku ustanovu čiji je osnivač Opština Bojnik
  • Izmirivanje svih dugovanja koja roditelj ima prema vrtiću zaključno sa mesecom koji prethodi zaključenju ugovora
  • Ugovor može sklopiti samo jedan od roditelja-staratelja
  • Potrebna dokumentacija: fotokopija lične karte roditelja koji potpisuje ugovor (za ličnu kartu sa čipom očitani podaci), izvod iz matične knjige rođenih(fotokopiju), a naknadno će dostaviti lekarsko uverenje pedijatra.
  • NAPOMENA

Ako je dete koje se smešta u vrtić treće ili četvrto po rođenju u porodici , potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih za svu decu iz porodice, fotokopiju lične karte mame, potvrdu o prebivalištu deteta koje se upisuje.
Za decu iz materijalno ugroženih porodica važeće rešenje o korišćenju socijalne i materijalne pomoći koje prima porodica i fotokopiju lične karte.
Ukoliko je dete sa smetnjama u razvoju, potrebno je priložiti mišljenje interresorne komisije.