Të gjithë duhet të dimë

QENDRA INFORMATIVE JUG NË KONFERENCËN MBI MBROJTJEN E NJË TË MITURI NË PODGORICË

Në kuadër të projektit „Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi në internet“, Qendra informative Jug u ftua në Konferencën rajonale të Ballkanit Perëndimor „Mbrojtja dhe respektimi i të drejtave të njeriut“, mbajtur në fund të nëntorit në Podgoricë, organizuar nga Misioni i OSBE-së në Malin e Zi , Mbrojtësi i të Drejtave dhe lirive të njeriut dhe agjensioni  për Media Elektronike.

Brenda dy ditësh nga ligjeratat, prezantimet dhe diskutimet, Qendra informative jug  paraqiti rezultatet që erdhën përmes realizimit të projektit “ Të gjithë duhet të dimë“.

Dita e parë e konferencës u dedikua për mbrojtjen e të miturve nga përmbajtja e papërshtatshme në media përmes katër paneleve: mbrojtja e fëmijëve nga përmbajtja e dëmshme e mediave, siguria në internet dhe mediat sociale; mbrojtjen e intimitetit të fëmijëve dhe të jetës familjare; praktikën e shfrytëzimit të fëmijëve në reklamat politike dhe rolin e shkrimit të medias në parandalimin e efekteve të dëmshme të përmbajtjes së medias mbi fëmijët dhe të miturit.

Dita e dytë e konferencës i është kushtuar nocionit të gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes, rolit të autoriteteve shtetërore dhe sektorit civil në luftimin e krimeve të tilla, si dhe ofrimin e asistencës për viktimat.

Qëllimi i konferencës ishte të fillonte një diskutim mbi këto çështje, për të demonstruar përvojën e larmishme të rajonit, duke theksuar rëndësinë dhe rolin e fortë që mediat luajnë në këto procese, me theks të veçantë në përgjegjësinë e të gjithë aktorëve.

Ndikimi negativ i përmbajtjes së medias tek të miturit është në rritje në vendet përreth.

Në hapjen e konferencës, Mbrojtësi i të Drejtave dhe Lirive të  Malit të Zi, Shuçko Bakoviç, kujtoi se Konventa për të Drejtat e Fëmijës u garanton fëmijëve të drejtën e privatësisë.

Ajo është shkelur më shpesh në publik, nëpërmjet mediave ku zbulohen të dhënat mbi kushtet sociale të fëmijës dhe familjes së tij, duke zbuluar identitetin e fëmijës si kryerës ose viktimë e një vepre penale, apo publikohen të dhënat dhe informacionet që e bën fëmijën të njohur dhe që mund të dëmtojë nderin, reputacionin dhe dinjitetin e  fëmijës.

„Kjo sjellje nuk mund të vërrtetohet nga interesi i publikut, sepse e drejta e publikut për informacion nuk mund të jetë përtej të drejtës së fëmijës për të mbrojtur privatësinë e tij dhe interesat më të mira“, paralajmëroi Bakoviç duke shtuar se ka pasur raste të shfaqjes së fëmijëve në një mënyrë të bujshme, ose kryerës të veprave penale ose janë autorë të dhunës bashkëmoshatare.

Zëvendës Mbrojtësi Snezhana Mijushoviq foli në panelin e tretë për praktikën e shfrytëzimit të fëmijëve në reklamat politike: „Fakti është se jo vetëm në Malin e Zi, por edhe në mjedis nuk ekziston një rregullore e qartë që do të lejonte ekzistencën dhe ndërveprimin e tyre të papenguar,  parandaluan abuzime të ndryshme, të cilat ne të gjithë jemi të vetëdijshëm dhe nuk mund ta mohojmë, „tha Mijoshkoviç.

Edhe nga UNICEF, ata theksojnë se fëmijët duhet të mbrohen nga përmbajtjet e papërshtatshme.

  • Nuk duhet t’i mbajnë fëmijët larg mediave, por ata duhet të punojnë në aftësitë e tyre për media, tha Osama Makkaëi Khogali, përfaqësuese e UNICEF për Malin e Zi, duke theksuar se mbështesin njoftimin e Ministrisë së Arsimit për futjen e shkrimit të medias në programin mësimor të shkollave fillore në Mal të Zi dhe gjithashtu rekomandon krijimin e një Komisioni për mbrojtjen e të miturve në media.

Ndër panelistët ishin këshilltaret e arta  Masha Vuqiniq dhe Bojana Sholaja me të cilët morëm një intervistë  të cilën mund ta lexuoni  në tekstin në vijim.

https://www.youtube.com/watch?v=-XW0gG_8bnE

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e autoritetit që i ka ndarë fondet.