Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Raspisan Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje proizvodnje biljnih kultura u 2022. godini

Odeljenje za privredu, poljoprivredu i vodoprivredu Opštinske uprave Lebane obaveštava sve poljoprivredne proizvođače na teritoriji opštine Lebane da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2022. godini.

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

1. primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
2. primarnu proizvodnju voća i grožđa;
3. primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
4. ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
5. primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
6. obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
7. navodnjavanje biljnih kultura.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. preduzetnik
3. privredno društvo
4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
5. srednja škola
6. naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede
7. crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i
verske zajednice.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1. je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
2. je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara;
3. je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
4. za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
5. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
6. nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
7. je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
8. dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 1. januara do 28. februara 2022. godine.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

Subvencija iznosi 50% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, odnosno 65% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a za marginalna naselja.

Za dodatane informacije možete se obratiti u zgradi opštine Lebane, služba za poljoprivredu, kancelarija broj 28, ili na broj telefona: 016/846-331, svakog radnog dana od 07-15 časova.

 

SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU