Lebane

Raspisan Konkurs za projekte crkava i verskih zajednica

Na osnovu člana 66. Statuta opštine Lebane („Službeni glasnik opštine Leskovac“, broj 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 i 27/2015) i člana 5. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama 04 br. 02-358/2 od 05.11.2018. godine, opštinsko veće opštine Lebane, na sednici održanoj dana 05.12.2018.godine, raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA OPŠTINE LEBANE

Javni konkurs se raspisuje za projekte crkava i verskih zajednica na području opštine Lebane koji se realizuju u 2018. godini.

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica je 3.000.000,00 dinara.

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica predviđena su za obavljanje graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti, za investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima, izgradnju novih crkvenih hramova, obnovu postojećih crkvenih hramova koji su bez obnove duže vremena, a posebno crkvenih hramova koji su spomenici kulture, obnovu parohijskih domova, uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja, izgradnju i obnovu kapela na grobljima, izgradnju novih i obnovu propalih tornjeva i zvonika, kao i pribavljanje zemljišta za izgradnju novih verskih objekata, i uređenje prostora oko novih i postijećih verskih objekata, obnovu ikona, oslikavanje unutrašnjosti hramova, stavljanje novih fasada i krečenje crkvenih hramova, obnovu propalog krova koji prokišnjava, presecanje i saniranje vlage na crkvenim zidovima, uređivanje prostora oko crkve – ozelenjavanje, izgradnja pristupnih staza i obezbeđivanje klupa za sedenje, obnovu propalih ograda oko crkve, dobrotvorne i humanitarne aktivnosti, kao i druge aktivnosti socijalne zaštite, organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma koji su posvećeni imenu koje crkva nosi, organizovanje crkvenih manifestacija, negovanje i razvoj rada crkvenih horova i njihovog učešća na horskim festivalima, izdavačku i naučnu delatnost, naučna istraživanja vezana za crkvu, organizovanje stručnih, naučnih skupova.

Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs imaju crkve i verske zajednice na području opštine Lebane, koje su registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom Prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, koji se može preuzeti sa internet strane opštine Lebane (www.lebane.org.rs).

Potrebno je dostaviti tri primerka štampane konkursne dokumentacije koja su potpisana i overena pečatom (na mestima koja su za to predviđena) i jedan primerak elektronske konkursne dokumentacije.

Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Prijava u kojoj je konkursna dokumentacija napisana rukom ili pisaćom mašinom, neće se smatrati važećom.

Neće se razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa i prijave čiji podnosilac nije izvršio dosadašnje obaveze prema Opštini u vezi sa projektom koji je finansiran, odnosno sufinansiran iz budžeta Opštine.

Rok za realizaciju projekta je do kraja 2018. godine.

Davalac sredstava zadržava pravo da od učesnika konkursa, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:

da podnosilac projekta ima status pravnog lica, tj. da je registrovan u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;
da se projekti realizuju isključivo na području opštine Lebane.
odluku crkve ili verske zajednice za finansiranje i sufinansiranje projekata za koje se konkuriše iz stava 4. javnog konkursa.
obrazac opisa programa i projekta;
izvod iz registra nadležnog organa;
pisanu izjavu o sufinansiranju, odnosno ugovor o partnerstvu (ukoliko postoji).
Uz konkursnu dokumentaciju podnosi se izjava odgovornog lica podnosioca prijave, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću:

da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni;
da će dodeljena sredstva biti namenski utrošena;
da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji projekta sa odgovarajućom finansijskom dokumentacijom;
da će tokom realizacije projekta u publikacijama i drugim medijima biti naznačeno da je realizaciju podržala opština Lebane.
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju rešenjem imenuje predsednik opštine Lebane. Ocenjivanje i izbor projekata Komisija vrši na osnovu kriterijuma za dodelu sredstava.

Merila i kriterijumi za izbor projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata, kao i pribavljanje zemljišta za izgradnju novih verskih objekata, i uređenje prostora oko novih i postijećih verskih objekata u skladu sa potrebama i mogućnostima su :

stepen ugroženosti verskog objekata,
kategorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra (izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture),
značaj verskih objekata za kulturu, umetnost, istoriju i slično ukoliko verski objekat nije utvrđen kao spomenik kulture,
visina sredstava koja su dobijena u prethodnom periodu iz budžeta opštine,
da li su iz drugih izvora sakupljena sredstva, pa je potreban samo jedan deo sredstava da bi se zatvorila finansijska konstrukcija.
Prilikom određivanja visine učešća u dodeli finansijskih sredstava za dobrotvorne i naučne delatnosti, kod svake pojedinačne prijave, polaze se od sledećih kriterijuma:

karakter i značaj crkvene manifestacije,
karakter stručnih i naučnih skupova, dobrotvorno – humanitarnih delatnosti i značaj stručnih i naučnih skupova odnosno značaj projekta vezanog za tu delatnost,
visina sredstava koja su dobijena u prethodnom periodu iz budžeta opštine.
Pojedinačni projekti mogu biti bodovani sa najviše 100 bodova.

Projekat koji je predmet prijave dostavlja se u jednoj zapečaćenoj pošiljci, na adresu: opština Lebane – Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica, 16230 Lebane, ul. Cara Dušana 116.

Prednja strana koverte mora sadržati sledeći tekst:

„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS RADI PRIKUPLJANJA PREDLOGA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2018. GODINU – NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 13.12.2018. godine.

Prijave poslate poštom moraju nositi žig sa datumom, najkasnije 13.12.2018. godine, ili moraju biti predate zaključno sa 13.12.2018. godine do 14.30 na pisarnicu Uprave opštine Lebane, 16230 Lebane, ul. Cara Dušana 116.

Komisija će u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata za finansiranje i sufinansiranje.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata objavljuje se na oglasnoj tabli, i na zvaničnoj internet stranici opštine Lebane.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.

Na listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora opštinskom veću opštine Lebane u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

Opštinsko veće odlučuje o podnetom prigovoru u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata i odluka po prigovorima, opštinsko veće donosi odluku o izboru projekata, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka o izboru projekata crkava i verskih zajednica objavljuje se na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici opštine Lebane.

Korisnik sredstava dužan je da pre sklapanja ugovora nadležnom organu dostavi izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Za dodatne informacije na raspolaganju je broj telefona: 016/843-710, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LEBANE

04 broj 400-2143/1

PREDSEDNIK

Ivan Bogdanović