Politika Vesti

RIK proglasila 58 izbornih lista za nacionalne savete

Republička izborna komisija donela je rešenje o obrazovanju biračkih odbora za neposredne izbore članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Utvrđena je zajednička lista kandidata i proglašeno 58 izbornih lista za koje će se 4. novembra odlučivati pripadnici nacionalnih manjina. Na tim izborima pravo glasa ima pola miliona građana Srbije.

Republička izborna komisija utvrdila zbirne izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima raspisanim za 4. novembar 2018. godine

Republička izborna komisija donela je na večerašnjoj sednici rešenja o utvrđivanju zbirnih izbornih lista kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima raspisanim za 4.novembar 2018.godine.

Za svih 18 nacionalnih manjina, koje će svoje nacionalne savete birati na neposrednim izborima, ukupno je proglašeno 58 izbornih lista, i to: za albansku šest lista, aškalijsku tri, bošnjačku četiri, bugarsku dve, bunjevačku dve, vlašku dve, grčku jedna, egipatsku tri, mađarsku dve, nemačku tri, poljsku jedna, romsku pet, rumunsku četiri, rusinsku sedam, slovačku četiri, slovenačku jedna, ukrajinsku pet i češku nacionalnu manjinu tri liste.

Članovi Republičke izborne komisije doneli su i Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4.novembar 2018.godine, prema kojoj će se za izbor članova nacionalnih saveta bunjevačke, vlaške, grčke, nemačke, poljske, romske, slovenačke i ukrajinske nacionalne manjine štampati listići na srpskom jeziku i ćirilikom pismu, a za članove nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, egipatske, mađarske, rumunske, rusinske, slovačke i češke nacionalne manjine štampati listići na srpskom jeziku, ćiriličkom pismu i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Glasački listići će se štampati na hartiji fotmata A-4, a štampanje će početi u četvrtak, 25.oktobra 2018.godine, u 11 časova, u prostorijama štamparije JP „Službeni glasnik“.