Leskovac Vesti

Sinoć održana sednica Gradskog veća

Na devetoj sednici Gradsko veće Leskovca usvojilo je izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za prvih devet meseci 2016. godine.

Ukupni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina realizovani su sa 63,3 %.

„U gradski budžet slilo se 2.462.677,115 dinara od planiranih 3.892.406.000 dinara na godišnjem nivou. Na prihodovnoj strani najveći problem predstavlja slabija naplata poreza na imovinu fizičkih lica (45,5%) ali i Posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine (44,7%)“, rekao je načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković.

U skladu sa ostvarenim prihodima izvršavani su i rashodi, prema prioritetima i dinamici pristizanja kako privremenih situacija, tako i projekata koji su u toku. U ovom periodu na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova sa računa budžeta skinut je iznos od 54 miliona, uglavnom su to, kao i ranijih godina, prinudne naplate po osnovu tužbi za ekspopriaciju zemljišta, ali i tužbe po osnovu ujeda pasa lutalica, upada u šahtu i drugo.

Na dvetoj sednici Gradsko veće usvojilo je i šest odluka koje se tiču oporezivanja imovine i značajne su za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu.

„Zakonom o porezu za imovinu predviđeno je određivanje zona na teritoriji grada radi utvrđivanja cene nepokretnosti i poreza na imovinu za 2017. godinu. Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Leskovca, koja je usvojena na ovoj sednici Gradskog veća, doneta je na osnovu odluke o utvrđivanju naknade za građevinsko zemljište, kojom je teritorija grada Leskovca podeljena u osam zona“, obrazložio je rukovodilac Lokalne poreske administracije Goran Pejić.

Kod stanova prosečne tržišne cene utvrđene su za prvih šest zona, dok u sedmoj zoni nije bilo prometa. Adekvatnog promenta nije bilo kod kuća za stanovanje, ali je bilo ugovora o kuporodaji na osnovu kojih se utvrđuje cena. Kod poslovnih zgrada i drugih građevinskih objekta koji služe za obavljanje delatnosti, prosečna tržišna cena utvrđena je u prvoj i u drugoj zoni, dok u ostalim zonama u prvih devet meseci ove godine nije bilo prometa. Kod garaža i garažnih mesta takođe nije bilo ni jednog ugovora o kuporodaji u 2016. Kod građevinskog zemljišta u svih osam zona utvrđena je prosečna cena, kod poljoprivrednog zemljišta utvrđena je cena od četvrte do sedme zone, a kod kod šumskog zemljišta od pete do sedme zone.

cvetanovic-gradsko-vece-22-11-2016-1

Gradski vecnici usvojili su i odluku o visini stope amortizacije kao i odluku o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige. Usvojena je i Odluka o utvrđivanju naknade za nedostajuća parking mesta.

„Prema odluci iz 2014. godine utvrđene su bitno veće naknade, od 5.000 bodova za ekstra do 600 bodova za šestu zonu. Ovom odlukom smanjuje se iznos naknade za ekstra zonu na 500 bodova (jedan bod jedan evro), za prvu zonu na 400 bodova, za drugu na 300, treću 250, četvrtu 200, petu 150 bodova, šestu 100 i za sedmu zonu na 50 bodova“, obrazložio je Žikica Stojanović ispred Gradske uprave za urbanizam i komunalno-stambene poslove.

Gradsko veće usvojilo je predlog rešenje o razrešenju dosadašnjih i predlog rešenja o imenovanju novih članova Komisije za imenovanje direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Leskovac. U skladu sa članom 31. Zakona o javnim preduzećima Komisija za sprovođenje konkursa imaće 5 članova, a Gradsko veće je predložilo Skupštini grada da komisiju čine: predsednik Žikica Stojanović, i članovi Srđan Jovanović, Goran Pejić, Lidija Đorđević i Violeta Stefanović.

Na sednici je usvojen i predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za za imenovanje direktora JKP Komunalac, kao i predlog Odluke o izmeni o dopuni odluke o osnivanju Gradskog saveta za bezbednost saobraćana na putevima čiji je sastav proširen predstavnicima određenih državnih organa.

Gradsko veće usvojilo je i predlog Odluke o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

cvetanovic-gradsko-vece-22-11-2016-2

Sednica Skupštine grada Leskovca zakazana je za ponedeljak 28. novembra.