Prepoznaj istinu! (2019.)

“Treba razvijati svest o važnosti analize“ – Mirjana Anđelković – profesor srpskog jezika Ekonomsko-trgovinske škole Slavko Đurđević Jagodina

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Medijska pismenost je sposobnost razlikovanja različitih vrsta novinarskog izražavanja. tj. medijskih žanrova i razumevanja informacija u okviru date forme. Medijska pismenost je i sposobnost uočavanja validnosti informacija na osnovu različitih faktora. Medijska pismenost je jedan od najvažnijih oblika pismenosti u današnjici.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Vrlo teško! Uglavnom se oslanjam na vesti koje dobijam od ljudi kojima verujem i u čije procene verujem.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Lažne vesti su ozbiljan problem i za mlade i za sve ostale ljude. Zbog toga treba razvijati svest o važnosti analize, o važnosti dobrog odabira izvora informacija, itd.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Deci treba ukazati na to da je važno da izgrade sopstvene stavove na osnovu vrednosti koje su zastupljene u priznatim knjigama, koje propagiraju ljudi koji su dokazano ljudi od integriteta, časti, poštenja. Treba ih stalno podsećati na poguban uticaj emisija lošeg kvaliteta, bezvrednog sadržaja. Treba ismevati i kritikovati sa argumentima sve ono što je loše pred decom.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

Da, to je neophodno!

„Duhet të zhvillojmë vetëdijen për rëndësinë e analizës“ – Mirjana Angjelkoviq Profesor i gjuhës sërbe në shkollën e Ekonomisë dhe tregtisë   “Sllavko Gjurgjeviq”  Jagodinë.

 

  • Çfarë është arsimimi medial për ju dhe sa është i rëndësishëm ai sot?

 

Arsimimi medial është aftësia për të bërë dallimin midis llojeve të ndryshme të shprehjeve gazetareske. dmth. zhanret e mediave dhe të kuptuarit e informacionit brenda një forme të caktuar. Arsimimi medial  është gjithashtu aftësia për të perceptuar vlefshmërinë e informacionit bazuar në faktorë të ndryshëm. Arsimimi medial është një nga format më të rëndësishme të arsimimit  në ditët e sotme.

 

  • Si i dalloni të vërtetat nga gënjeshtrat në botën e sotme digjitale?

 

Shumë  vështirë! Kryesisht mbështetem në lajmet që marr nga njerëzit që kam besim dhe vlerësimet e të cilëve u besoj.

 

  • Sa janë lajmet e pavërteta problem serioz për të rinjtë?

 

Lajmet e pavërteta  janë një problem serioz si për të rinjtë, ashtu edhe për të gjithë njerëzit e tjerë. Prandaj, duhet të zhvillohet vetëdija për rëndësinë e analizës, për rëndësinë e zgjedhjes së një burimi të mirë informacioni, etj.

 

  • Si duhet t’i qasemi arsimit për mediat e fëmijëve? Si e përballoni këtë sfidë në një shembull personal?

 

Fëmijët duhet të këshillohen që është e rëndësishme për ta që të ndërtojnë qëndrimet e tyre bazuar në vlerat e paraqitura në librat e njohura, të propaganduara nga njerëz që janë njerëz të dëshmuar me integritet, nder, ndershmëri. Ato duhet të kujtohen vazhdimisht për ndikimin shkatërrues të përmbajtjes me cilësi të ulët, përmbajtje të pa rëndësishme. Gjithçka që është e keqe për fëmijët duhet të përqeshet dhe kritikohet me argumente para tyre.

 

– A duhet të futet arsimimi  medial  si lëndë shkollore?

 

Po, kjo është e domosdoshme!

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.