Društvo Medveđa Sijarinska banja Srbija Vesti

U Opštinskoj upravi opštine Medveđa uspostavljeno jedninstveno upravno mesto

Jedinstveno upravno mesto (JUM) je institut predviđen članom 42. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. Glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018), sa ciljem da se građanima i privredi olakša postupak pribavljanja dokumentacije, ostvarivanja prava, kao i da se upravni poslovi koje obavlja jedan ili više različitih organa objedine, na način koji bi stranci omogućio lakše i efikasnije ostvarivanje njenog prava ili u ovom slučaju da se stranka informiše o mogućnosti da ostvari prava u skladu sa zakonom.
U Opštinskoj upravi opštine Medveđa uspostavljena su sledeća Jedinstvena upravna mesta:
– Jedinstveno upravno mesto za administrativne postupke “Priznavanje prava na dečiji dodatak” i “Sticanje statusa energetski ugroženog kupca”,
– Jedinstveno upravno mesto za administrativne postupke “Upis činjenice smrti u matične knjige umrlih” i “Promena podataka o poreskom obvezniku u evidenciji lokalne poreske administracije”,
– Jedinstveno upravno mesto za administrativne postupke “Promena ličnog imena” i “Ažuriranje ličnih podataka poreskog obveznika u službenoj evidenciji lokalne poreske administracije”

Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave i jedinstvena pristupna tačaka. Jedinstveno upravno mesto nije ništa drugo nego jedan šalter, jedna kancelarija ili e-portal putem kojih se građani obraćaju upravi kada imaju potrebu da završe neki posao i tako ostvare neko svoje pravo.

 

Uživo