Prepoznaj istinu! (2019.)

Uneskova medijska smernica za politiku i strategiju

U današnjim naprednim društvima znanja postoje oni koji su preopterećeni količinom informacija i  oni  koji  vape  za  informacijama.  Svi  ljudi  na  zemlji  žele  da  uživaju  u  slobodi  izražavanja,  aktivno  učestvuju u procesima upravljanja i kulturnim razmenama. Globalno posmatrano, svuda je prisutna  duboka  težnja  za  razumevanjem  složenog  sveta  koji  nas  okružuje.  Informacijska  i  medijska  pismenost (IMP) je osnova za poboljšanje pristupa informacijama i znanju, slobode izražavanja  i  kvalitetnog  obrazovanja.  Ona  označava  veštine  i  stavove  neophodne  za  vrednovanje funkcija medija i ostalih dobavljača informacija, uključujući one na Internetu,  za pronalaženje, procenu  i  kreiranje  informacija  i  medijskog  sadržaja.

Sve  je  veći  broj  zemalja  koje  uviđaju  značaj  informacijske  i  medijske  pismenosti.  Ovaj  proces  je  očigledan  u  preko  70  zemalja  koje  sprovode  aktivnosti  vezane  za  IMP  u  različitom  stepenu  i  obimu.  Ipak,  do  danas  je  prilično  mali  broj  zemalja počeo da sprovodi nacionalne politike IMP i razvio strategije koje treba da daju trajnu podršku njihovim naporima. U međuvremenu, istraživanja su pokazala da zemlje koje sprovode svoje nacionalne politike i strategije za IMP, imaju programe znatno većeg dometa i održivosti.

Ovaj celoviti tekst Smernica za politiku i strategiju IMP je prvi dokument ove vrste koji tretira IMP kao  složeni  koncept,  sjedinjujući  informacijsku  pismenost  i  medijsku  pismenost  i  razmatrajući  pravo  na  slobodu  izražavanja  i  pristup  informacijama  kroz  informacione  i  komunikacione  tehnologije  (IKT).

Društvo  se  menja,  ali  neki  od  njegovih  temelja  se  ne  menjaju.  Među  njima  je  naša  sloboda  da  izražavamo  ideje,  da  čitamo,  slušamo,  pišemo,  pružamo  informacije  i  komuniciramo  sa  drugima.  Sposobnost govora, čitanja, pisanja i komuniciranja spada u ljudska prava. U 21. veku, u kojem mediji i tehnologije pokreću razvoj društva, ovo osnovno ljudsko pravo obuhvata i sposobnost delotvornog stupanja u kontakt sa informacijama i medijskim sadržajem.

Današnje   društvo   znanja   ima   ogroman   demokratski   potencijal,   posebno   za   mlade   ljude.   Tradicionalni  i  onlajn  mediji  predstavljaju  društvene  i  kulturne  izvore  koji  mogu  osnažiti  ljude,  unaprediti  njihov  lični  i  društveni  razvoj.  Ali,  ove  mogućnosti  imaju  i  svoje  implikacije.  Danas,  kada se naši životi odvijaju i oflajn i onlajn, nije uvijek lako povući jasnu liniju između života na vebu i stvarnog života.

Informacijska i medijska pismenost – Smernica za politiku i strategiju možete pročitati OVDE

 

UDHZUES TË MEDIAVE TË UNESCO-S PËR  POLITIKË DHE STRATEGJI

 

Në shoqëritë e përparuara të ditëve të sotme, ka nga ata që janë të mbingarkuar me sasinë e informacionit dhe ata që dëshirojnë informacione. Të gjithë njerëzit në tokë duan të gëzojnë lirinë e shprehjes, të marrin pjesë aktive në proceset e qeverisjes dhe shkëmbimet kulturore. Shikuar globalishtë, kudo është e pranishe një e dëshirë e thellë për  të kuptuar botën komplekse përreth nesh. Arsimimi i informacionit dhe mediave  është baza për të përmirësuar aksesin në informacion dhe njohuri, lirinë e shprehjes dhe arsim cilësor. Ajo tregon aftësitë dhe qëndrimet e nevojshme për të vlerësuar funksionet e mediave dhe ofruesve të tjerë të informacionit, përfshirë ato në internet, për të gjetur, vlerësuar dhe krijuar informacione dhe përmbajtje mediatike.

 

Është në rritje numri  i vendeve që po e njohin rëndësinë e informacionit dhe arsimimin  medial. Ky proces është i dukshëm në mbi 70 vende që zbatojnë aktivitete të IAM në shkallë dhe shtrirje të ndryshme. Megjithatë, deri tani një numër tepër i vogël i vendeve ka filluar për të zbatuar politika kombëtare IAM dhe ka zhvilluar strategjitë  që duhet të ofrojë mbështetje të vazhdueshme për përpjekjet e tyre. Ndërkohë, hulumtimi ka treguar që vendet që zbatojnë politikat dhe strategjitë e tyre kombëtare të IAM kanë programe me arritje dhe qëndrueshmëri shumë më të madhe.

 

Teksti i plotë i udhëzimeve për politikë dhe strategji IAM është dokumenti i parë i këtij lloji për të trajtuar IAM  si një koncept kompleks, bashkon arsimimin e  informacionit dhe arsimimin medial,  duke pasur parasysh të drejtën e lirisë së shprehjes dhe qasjen në informata përmes teknologjive të informacionit dhe komunikimit (TIK).

 

Shoqëria po ndryshon, por disa nga themelet e saj nuk po ndryshojnë. Midis tyre është liria jonë për të shprehur ide, për të lexuar, për të dëgjuar, për të shkruar, për të siguruar informacion dhe për të komunikuar me të tjerët. Aftësia për të folur, lexuar, shkruar dhe komunikuar është një e drejtë e njeriut. Në shekullin XXI, në të cilin media dhe teknologjitë drejtojnë zhvillimin e shoqërisë, kjo e drejtë themelore e njeriut gjithashtu përfshin aftësinë për të bashkëvepruar në mënyrë efektive me informacionin dhe përmbajtjen e mediave. Por këto mundësi kanë  edhe implikimet e tyre. Sot, kur jeta jonë zhvillohet si offline ashtu edhe në online, nuk është gjithmonë e lehtë të vizatosh një vijë të qartë midis të jetuarit në internet dhe jetës reale.

Shoqëria e ditës së sotme ka një potencial të madh demokratik, veçanërisht për të rinjtë. Mediat tradicionale dhe ato online paraqesin burime sociale dhe kulturore që mund të fuqizojnë njerëzit, të forcojnë zhvillimin e tyre personal dhe shoqëror.

Arsimimi i  Informacionit dhe Mediave –  Udhëzimet për Politikë dhe Strategji mund të lexoni këtu.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.