Opština Lebane raspisala Javni oglas za davanje u zakup lokacije za postavljanje montažnih objekata-kioska

I RASPISUJE SE Javni oglas za davanje u zakup lokacije za postavljanje montažnih objekata-kioska na površinama javne namene putem prikupljanja pisanih ponuda i čini sastavni deo ove Odluke. II Javnim oglasom su obuhvaćene sve lokacije koje su predviđene Planom postavljanja privremenih objekata-kioska i letnjih bašti na površinama javne namene opštine Lebane 06 Broj:351-66/1 od 28.05-2021.godine. […]