Prepoznaj istinu! (2019.)

“DIGITALNI POGON” – Medijska pismenost kao funkcionalna pismenost

Medijska pismenost u današnjem društvu predstavlja novu formu funkcionalne pismenosti građana i građanki i neizostavan je faktor u organizaciji svakodnevnog života. Ekspanzija multimedija i tehnologije dovela je do promene načina na koji komuniciramo u društvu, a samim tim uticala je i na promenu načina na koji u društvu funkcionišemo, učimo i radimo.

Osnovni cilj projekta “Digitalni pogon” jeste uvođenje prakse medijske i informacione pismenosti u postojeće sisteme osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji kao oblika funkcionalne pismenosti građana i građanki u demokratskom društvu 21. veka.

Projekat za cilj takođe ima razvijanje kritičke svesti učenika, kao i razvoj kreativnosti i interaktivnosti u školama.

„Vodič za edukatore kroz medijsku pismenost“!

Vodič je namenjen svim nastavnicima kao i edukatorima u neformalnom obrazovanju koji žele da deci približe teme kao što su dezinformacije, oglašavanje, nasilje i stereotipi u medijima. Vodič sadrži stručne tekstove i uputstva kako realizovati radionice o navedenim temama. Besplatno preuzmite Vodič ovde

Vodič kroz produkciju u školskoj klupi

Ovaj vodič upoznaće vas sa svim etapama u procesu snimanja video i audio zapisa. U Vodiču naći ćete osnove snimanja i montiranja, objašnjenje celog procesa po koracima, uz primer jedne školske reportaže, ideje za zadatke i rečnik produkcijskih pojmova.

https://issuu.com/novinarska-skola/docs/vodic_kroz_produkciju

 

Vodič za transformaciju školskih biblioteka

Verovatno niko danas ne bi poverovao da školska biblioteka može imati neki veći značaj ili ulogu u društvu. Čak i sami bibliotekari u našim školama često ne prepoznaju sebe kao važne aktere u izgradnji učeničkog integriteta, niti pak profesori imaju potrebu da od njih dobijaju organizovaniju podršku u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

U okviru projekta Digitalni pogon kreirali smo vodič koji može poslužiti školskim bibliotekarima u procesu transformacije školske biblioteke u infoteku.

Vodič možete preuzeti na ovom linku:

Vodič za razotkrivanje lažnih vesti

Kritička svest jedna je od osnovnih postulata medijske pismenosti i iz tog razloga vam predstavljamo  Vodič za borbu protiv lažnih vesti,  koji će vam pružiti mnogo korisnih saveta u oblasti verifikacije sadržaja sa društvenih mreža i rizičnih sajtova. Kako utvrditi originalnu verziju fotografije? Kako prepoznati fotomontažu, a kako snimak izvučen iz konteksta? Koje su odlike kloniranih sajtova? Kakva je struktura prototipičnih jezičkih manipulacija? Sve ovo, ali i mnogo više saznaćete u elektronskom vodiču koji je nastao u okviru projekta FakeNews Tragač. On je namenjen novinarima i studentima novinarstva, ali i svima koji žele da se u javnom interesu upuste u borbu protiv lažnih vesti i manipulativnih sadržaja.

https://issuu.com/novinarska-skola/docs/fake_news_vodic

 

Digitalni pogon u školskoj klupi

Publikacija Digitalni pogon u školskoj klupi predstavlja sažet i zanimljiv vodič kroz svet medijske pismenosti. Kakva je budućnost medija koji nas okružuju? Sa kakvim se manipulacijama možemo susresti i kako im doskočiti? Kako nove generacije razumeju medijske sadržaje i kako nastavu učiniti savremenijom, kreativnijom i zanimljivijom? Ovaj vodič nudi odgovore, ali poziva i na zajedničko promišljanje o navedenim temama.

Download: Medijska pismenost – Publikacija

 

„FUSHA DIGJITALE“ – ARSIMIMI   MEDIAL SI ARSIMIM FUNKSIONAL

Arsimimi i  mediave në shoqërinë e sotme është një formë e re e arsimimit funksional të qytetarëve dhe është një faktor i domosdoshëm në organizimin e jetës së përditshme. Zgjerimi i multimediave dhe teknologjisë ka çuar në një ndryshim në mënyrën se si ne komunikojmë në shoqëri,  rrjedhimisht ka ndryshuar mënyrën se si funksionojmë, mësojmë dhe punojmë në shoqëri. Qëllimi kryesor i projektit „Fusha Digjitale“  është sjellja e praktikës së medias dhe arsimimit të informacionit në sistemet ekzistuese të arsimit fillor dhe të mesëm në Serbi, si një formë e arsimimit funksional për qytetarët në shoqërinë demokratike të shekullit 21.

Projekti gjithashtu synon zhvillimin e vetëdijes kritike të nxënësve dhe zhvillimin e kreativitetit dhe interaktiviteti në shkolla.

Udhëzues për Edukatorët përmes  arsimimit mediatik!

Udhëzuesi ështe synuar për të gjithë mësuesit, si dhe edukatorët në arsimin joformal, të cilët dëshirojnë t’i afrojnë fëmijët me temat  si keqinformimi, reklamimi, dhuna dhe stereotipet në media. Udhëzuesi përmban tekste dhe udhëzime të ekspertëve se si të zhvilloni punëtori për këto tema. Shkarkoni Udhëzuesin falas këtu

Udhëzues përmes produkcionit në bankat shkollore.

Ky udhëzues do t’ju njoh me të gjitha hapat në procesin e audio dhe video regjistrimit  . Në Udhëzues do të gjeni bazat e incizimit dhe montimit,  shpjegim të të gjithë proceseve , me një shembull të një raporti shkollor, ide për detyra dhe një fjalor të termave të produkcioneve.

https://issuu.com/novinarska-skola/docs/vodic_kroz_produkciju

Udhëzues për të transformuar bibliotekat shkollore

Sigurisht askush sot nuk do të besonte që biblioteka e shkollës mund të kishte ndonjë rëndësi ose rol të madh në shoqëri. As puntorët e bibliotekës në shkollat tona shpesh nuk e njohin veten si akterë të rëndësishëm në ndërtimin e integritetit të studentëve, dhe as profesorët nuk kanë nevojë për ata që të marrin një mbështetje më të organizuar në mësimdhënie dhe aktivitete jashtëshkollore.

Si pjesë e projektit „Fusha Digjitale“, ne kemi krijuar një udhëzues që mund t’u shërbejë bibliotekarëve të shkollave në procesin e shndërrimit të një biblioteke shkollore në një infografikë.

Udhëzuesin mund ta shkarkoni në këtë link:

Udhëzues për zbulimin e lajmeve të pavërteta.

Ndërgjegjësimi kritik është një nga parimet themelore të arsimimit në media dhe për këtë ju paraqesim një Udhëzues për Luftimin kundër lajmve të pavërteta , i cili do t’ju ofrojë shumë këshilla të dobishme në fushën e verifikimit të përmbajtjes nga rrjetet sociale dhe faqeve me rrezik. Si të përcaktoni versionin origjinal të një fotografie? Si të njohim montazhin e fotografive dhe si është nxjërr incizimi  jashtë kontekstit? Cilat janë tiparet e faqeve të klonuara? Cila është struktura e manipulimit prototipik të gjuhës? E gjithë kjo dhe shumë më tepër ju do të mësojnë në një udhërrëfyes elektronik që ishte krijuar në kuadër të projektit FakeNews Kërkues. Ai ka për qëllim gazetarët dhe studentët e gazetarisë, por edhe për këdo që dëshiron të angazhohet në interesin e publikut në luftën kundër lajmeve të pavërteta dhe përmbajtjes manipuluese.

https://issuu.com/novinarska-skola/docs/fake_nwws_vodic

Fusha digjitale në  bankat shkollore.

Publikimi fusha Digjitale në bankat shkollore është konciz dhe udhëzues interesante nëpër botën e arsimimit medial . Cila është e ardhmja e mediave përreth nesh? Çfarë lloj manipulimesh mund të hasim dhe si t’i trajtojmë ato? Si e kuptojnë gjeneratat e reja përmbajtjen e mediave dhe si mund të vazhdojnë të jenë më bashkëkohorë, kreativ dhe tërheqës? Ky udhëzues ofron përgjigje, por bën thirrje për një reflektim të përbashkët mbi këto çështje.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.