Društvo Srbija Vesti

Ove novine sadži Nacrt novog zakona o planiranju i izgradnji

Brže do građevinskih dozvola, uvođenje glavnog državnog urbaniste, stroža kontrola i energetska efikasnost, samo su neki od predloga koji se nalaze u Nacrtu novog zakona o planiranju i izgradnji.

Nacrt izmena zakona predviđa besplatno priključenje objekata na postojeću infrastrukturu, a posebno na vodovod, kanalizaciju, gasovod i daljinsko grejanje. Cilj je da se svi korisnici u opštinama i gradovima priključe na infrastrukturu, čime će se značajno smanjiti broj individualnih ložišta, uštedeti energija, a da korisnik nema nikakve finansijske izdatke.

Nacrt izmena zakona predviđa i ukidanje plaćanja konverzije za građevinsko zemljište. Ubuduće će svi investitori brže dolaziti do građevinskih dozvola. Planira se unapređenje elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP), uvođenjem novih funkcionalnosti i poboljšanjem postojećih, posebno kroz uvođenje e-prostora, kojim postupak za izradu i izmenu planske dokumentacije postaje efikasniji i brži.

Na Agenciju za prostorno planiranje i urbanizam, preneće se deo nadležnosti, a predviđa se i uvođenje glavnog državnog urbaniste, kako bi se uveo red u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na teritoriji Srbije.

Lokanim samoupravama se propisuje obaveza donošenja planskih dokumenata na najmanje 70 odsto građevinskog područja čime se omogućava zakonita izgradnja i preventivno deluje na pojavu bespravne gradnje.

Novina je da će informacije o lokaciji izdavati javni beležnici jer se na njih prenosi deo ovlašćenja s državnog organa, što bi trebalo da učini efikasnijim proces pribavljanja potrebnih akata o izgradnji.

Među novinama je i to da će biti ukinut leks specijalis za linijske infrastrukturne objekte.

Prilikom overe kupoprodajnog ugovora nepokretnosti i zaključenja ugovora o zakupu obavezno se dostavlja i sertifikat o energetskim svojstvima zgrade (energetski pasoš), čime se dodatno unapređuje energetska efikasnost u zgradarstvu. To je usaglašavanje s Direktivom o energetskim performansama zgrada EU. Sve nove zgrade moraju imati sertifikat o energetskim svojstvima.

Dodatno su proširena ovlašćenja građevinskog inspektora koji podnosi krivičnu prijavu protiv odgovornih lica i inicira postupak oduzimanja licence glavnog izvođača radova za koga se utvrdi da gradi bez građevinske dozvole i prijave radova.

Izvor: RTS