Jablanički okrug Jug Srbije Srbija Vesti

Izmena i dopuna Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Ministar zdravlja donosi NAREDBU o izmenama i dopunama Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

U Naredbi o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 tačka 1. menja se i glasi:
„1. Izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, u periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacija, neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:
1) pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, i sl.);
2) pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.).
Ograničenja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na radno vreme:
1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, i dr.), koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine,
2) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima
i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama
smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;
3) pravnih lica i preduzetnika koje vrše pripremu i dostavljanje hrane, kao i prodaju hrane „preko šaltera”.
2. Tačka 1a menja se i glasi:
U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacije, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 20.00 časova mogu raditi u objektima u kojima se obavljaju delatnosti:
1) u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
2) pružanja zanatskih i drugih usluga,
 – 3) oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.),
4) priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.).
3. Posle tačke 1a dodaju se tri nove tačke 1b, 1v i 1g, koje glase:
„1b U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacija, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 21.00 časova mogu raditi u objektima u kojima se obavljaju delatnosti:
1) trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorenih i otvorenih pijaca, kao i radnji i prodajnih mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl) uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
2) u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).
Ograničenja iz tač. 1–1b ove naredbe se ne odnose na radno vreme:
1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje
upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine,
benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;
2) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija
i sl.
U radnom vremenu iz tač. 1–1b ove naredbe u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.
3) Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

(Naredba preneta u celosti)

infocentarjug.rs