Jug Srbije Vesti

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada 12.06.2023.

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada 12. jun, ustanovljen je 2002. godine i predstavlja dan kada se podseća da u društvu postoje dece koja su, zbog zloupotreba odraslih, onemogućena da budu srećna i zadovoljna da rastu i razvijaju se u humanim uslovima.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se na ovaj dan ne bavi samo podsećanjem javnosti da među nama postoje deca koja su izložena najgorim oblicima dečjeg rada, zloupotrebama, zlostavljanjima, zanemarivanjima i ugrožavanjima njihovog rasta i razvoja od strane odraslih, već sumira rezultate svojih kontinuiranih aktivnosti na suzbijanju ove pojave, aktivnosti na obezbeđivanju pomoći i podrške deci.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ulaže velike napore da se svako dete zaštiti od bilo koje vrste eksploatacije. Na predlog Ministarstva, Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu. Uredba je doneta u skladu sa preporukama MOR-a i međusobnoj saradnji, kao i na osnovu mišljenja koje je uputila poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je u okviru svojih nadležnosti, 2017. godine, izdao posebna obavezujuća akta za postupanje institucija, inspekcija i centara za socijalni rad u prevenciji i zaštiti dece koja su izložena najgorim oblicima dečjeg rada, eksploataciji, zloupotrebi i zlostavljanju (protokol, uputstva, instrukcije i nalog). U okviru ovih institucija sistema, izvršena je obuka državnih službenika za realizaciju aktivnosti u reagovanju na pojavu dečijeg rada. Predložene su i određene izmene i dopune pojedinih zakona koje će doprineti zaštiti dobrobiti dece.

Za sada su postignuti sledeći rezultati:

U 115 centara za socijalni rad – organa starateljstva formirano je ili je bilo u postupku formiranje posebnih timova.

Deca koja su izmeštena iz porodica i obezbeđen je im smeštaj u sistemu socijalne zaštite:

-smeštaj u hraniteljsku porodicu: 20

-smeštaju u ustanovu socijalne zaštite: 26

-planirano izdvajanje iz ugrožavajuće porodične sredine: 4

-procenjene porodice sa decom sa kojima će se raditi na postizanju roditeljske kompetencije i na taj način ostvariti pravo deteta na obezbeđivanje uslova za njihov nesmetan rast i razvoj i pravo deteta da se pre svih drugih o njemu staraju roditelji: 79

-porodicama sa „decom ulice“ prema kojima je obezbeđena podrška kroz pružanje usluga socijalne zaštite: 43

Na ozbiljnost ove pojave ukazuju podaci iz istraživanja koje je u Republici Srbiji sproveo UNICEF 2014. godine. Prema rezultatima tog istraživanja u Republici Srbiji je oko 10% dece između 5-17 godina uključeno u određene radne aktivnosti koje nanose štetu njihovom rastu, razvoju, obrazovanju i zdravlju, ističe se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.