Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

JAVNI OGLAS – Izdavanje prostora namenjenog za postavljanje šankova za prodaju pića

Svim zainteresovanim subjektima za zakup prostora na predviđenoj lokaciji, da svoje ponude dostave do četvrtka 29.07.2021. godine do 11:00 časova. Izdavanje prostora namenjenog za postavljanje šanka za prodaju pića za vreme trajanja manifestacije „Paradajz festa” u periodu od 30.07.2021. godine do 01.08.2021. godine, vršiće se putem prikupljanja ponuda u zatvorenim kovertama:

Organizadioni odbor utvrdio je početnu cenu i to:

MESTO ZA PRODAJU PIĆA:

mesto za postavljanje šanka je prolaz levo od Doma kulture koji vodi ka ulazu u JP „J1ebane“ ukupne površine 25m2

POČETNA CENA
20.000,00 dinara;

Ponuđač može podneti najviše jednu ponudu.

NAČIN PLAĆANJA

Ponuđač koji je u skladu sa raspisanim javnim oglasom ponudio najvišu cenu u obavezi je da odmah istog dana uplati punu cenu.

OPŠTI USLOVI OGLASA

Oglas će sprovesti odbor za organizaciju „Paradajz festa“, po postupku prikupljanja zatvorenih ponuda javnim oglasom koji će biti objavljen, na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Lebane, oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Oglas će biti otvoren do četvrtka 29.07.2021. godine do 11:00 časova.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i preduzetnici koja su registrovana za obavljanje ugostiteljske delatnosti, i da nema poreskih dugovanja prema lokalnoj poreskoj administraciji.

Obavezna sadržina ponude:

Ponuda sadrži:

  1. Oznaku lokacije na koju se ponuda odnosi;
  2. Firmu matični broj i PIB;
  3. Ime i prezime direktora, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis;
  4. Fotokopiju rešenja o registraciji-APR;
  5. Uverenje iz lokalne poreske administracije OU Lebane, da nemaju poreskih dugovanja;
  6. Visinu zakupnine za datu lokaciju.

Neblagovremena i neuredna ponuda se odbacuje.

Neblagovremena ponuda je:

  1. Ponuda podneta po isteku roka za podnošenje ponude;

Neuredna ponuda je:

  1. koja ne sadrži podatke i dokumenta iz obavezne sadržine ovog oglasa;
  2. u kojoj ponuđeni iznos zakupnine nije jednak ili veći od početnog iznosa utvrđenog u ovom oglasu.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

Prioritet za dobijanje lokacije iz ovog oglasa, imaće onaj ponuđač koji ponudi najveću cenu u odnosu na početnu. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude pravo na zakup dobija sledeći najpovoljniji ponuđač.

Ponude se podnose u zatvorenoj zapečaćenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA ZAKUP-NE OTVARAJ” na sledeću adresu:

OPŠTINA LEBANE, 16230 Lebane, ul. Cara Dušana broj 116, sa naznakom (Za odbor za organizaciju „Paradajz festa“) ili lično na prijemnu kancelariju Opštinske uprave Lebane koja se nalazi u uslužnom centru na istoj ardesi.

Sve bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na telefon 016/843-710, lice za kontakt Goran Lazarević.