Društvo Lebane Leskovac Srbija Vesti

Konkurs za vatrogasce otvoren do 10. novembra

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, a konkurs je otvoren do 10. novembra, kazao je u izjavi za Info centar Jug, komandir vatrogasno – spasilačke čete Leskovac Saša Jovanović. On je dodao da će od ukupno 4 pripadnika, koliko će biti primljeno u Jablaničkom okrugu, 2 biti raspoređena u Leskovcu, a 2 vatrogasca u Lebanu.

Prema njegovim rečima, lice koje učestvuje na konkursu mora biti državljanin Republike Srbije, da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Izbor kandidata za polaznike kursa za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. Uz prijavu se dodaje Jovanović prilaže i: Izvod iz zdravstvenog kartona, original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), original izvod iz matične knjige rođenih, original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), i overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Obrazac za prijavu se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs, kazao je u izjavi za Info centar Jug, komandir vatrogasno – spasilačke čete Leskovac Saša Jovanović.

Op[irnije u video prilogu: