Lepote Juga - Vlasotince (2019)

Lovište „Lužnica“

Lovište „Lužnica“ se prostire na površinama šuma, zemljišta i voda teritorije opštine Vlasotince.

U teritorijalno-političkom pogledu, granice lovišta „Lužnica“ su u potpunosti identične sa političkom granicom opštine Vlasotince.

Ukupna površina lovišta iznosi 30.793 ha, od toga šume i šumsko zemljište 12.217 ha (39,67%), livade i pašnjaci 5.664 ha (18,4%), njive (oranice) 7.573 ha (24,59%), voćnjaci i vinogradi 3.403 ha (11,05%), vode, bare i sl. i ostalo zemljište 1.936 ha (6,29%).

U lovištu „Lužnica“ se nalazi veći deo površine u privatnom vlasništvu –
74,7% odnosno 23.003 ha, dok se u državnom nalazi manje – 25,3% odnosno 7.790 ha.

Prema konfiguraciji terena i nadmorskoj visini lovište se deli na dva dela:
1) nizijski deo uz reke Južnu Moravu, Vlasinu, Lužnicu i Tegošnicu; i
2) brdsko-planinski deo planina Bukova Glava, Čobanac i druge.

Najniža nadmorska visina u lovištu je 320 metara.
Najviša nadmorska visina u lovištu je 1.230 metara.

Kao jedna od osnovnih mera zaštite divljači određuje se rezervat u lovištu.
Rezervat se nalazi u centralnom delu lovišta i u njemu su pojačane mere uzgoja i zaštite svih vrsta divljači, uz nesprovođenje odstrela. Na ovaj način rezervat služi i kao prirodni repro-centar iz kojeg će se divljač naseljavati u druge delove lovišta.

Rezervat lovišta ima površinu od oko 6.300 ha, odnosno 20,14% površine lovišta.

Granica rezervata počinje na istoku lovišta, kod mesta „Vikbinik“ i prati put Svođe-Bonjince na jug do mesta Svođe, nastavlja putem Svođe-Vlasotince do Vlasotinca. Posle Vlasotinca granica rezervata nastavlja se na zapad tokom reke Vlasine, sve do granice sa lovištem,odnosno kote 233, gde počinje da prati granicu lovišta i preko kote 452 dolazi do kote 455, tj mesta „Raskrsje“. Od te tačke granicaskreće na istok i južno od skrapeža prolazi dolazeći do kote 364 od koje produžava do iznad Donje Lomnice, od koje skreće na severoistok do Male Lomnice i kote 552. od nje dalje granica rezervata skreće na jug do mesta „Čukar“ – kota 441, od koje preko kote 549 dolazi do kote 700 istočno od Džakmanova. Odatle skreće pod uglom od 90˚ na sever do granice lovišta koju prati preko „Vikbinika“ do početne tačke čime se krug zatvara.

OSNIVANJE LOVAČKOG UDRUŽENJA U VLASOTINCU

Lovačko udruženje “Bogiša Popović Giša” iz Vlasotinca osnovano 1906. godine pravni je sledbenik svih asocijacija lovaca na teritoriji prvo sreza a danas opštine Vlasotince, tako da sve ono sa čime trenutno raspolaže, stvoreno je entuzijazmom, radom i zalaganjem svih generacija lovaca.

Ima 1.120 registrovanih članova, dok se broj aktivnih članova kreće do 600 članova godišnje.