Društvo Srbija Vesti

MUP raspisao konkurs „Žandarm“ u Žandarmeriji

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuje javni konkurs za prijem na Selekcionu i Osnovnu obuku za Žandarmeriju za popunjavanje radnog mesta „žandarm“ (100 izvršilaca) u Žandarmeriji, Direkcija policije, i to:

20 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Beogradu,
10 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Novom Sadu,
30 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Nišu i
40 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Kraljevu.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o policiji i Uredbom o specijalnoj i posebnim jedinicama policije, i to:

1. da je državljanin Republike Srbije;
2. da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
3. da ima završeno srednje obrazovanje;
4. da nema manje od 18 ni više od 24 godine starosti u momentu podnošenja prijave;
5. da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova u Ministarstvu;
6. da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;
7. da ispuni uslove selekcionog testiranja;
8. da je sposoban za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.

NAČIN I ADRESA PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs, podnosi se na propisanom obrascu zajedno sa dokumentacijom, na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za ljudske resurse, Bulevar dr Zorana Đinđića broj 104, 11070 Novi Beograd (pisarnica SIV-a 2 ili putem pošte), sa naznakom – “Za javni konkurs za radno mesto „žandarm“ (navesti za koji Odred se podnosi prijava).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Trideset dana od dana objavljivanja konkursa na internet sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i u dnevnom listu „Politika“ i počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen, odnosno od 14.05.2020. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Obrazac „Prijava za Selekcionu obuku/testiranje“, dat je uz ovaj oglas i čini njegov sastavni deo, isti je neophodno popuniti i svojeručno potpisati (obrazac se može preuzeti sa Internet adrese www.mup.gov.rs);

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

1. Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
2. Original izvoda iz matične knjige rođenih,
3. Dokaz da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji R. Srbije – najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs (original),
4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
5. Overena fotokopija diplome o stečenom srednjem obrazovanju,
6. Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
7. Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije.

Potrebno je da kandidat dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da Ministarstvo pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije i uverenje Osnovnog i Višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, dokaz da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji R. Srbije – najmanje jedna godina neprekidno pre dana podnošenja prijave na javni konkurs.

Obrazac izjave dat je uz ovaj oglas i isti je neophodno popuniti i svojeručno potpisati (obrazac se može preuzeti sa Internet adrese www.mup.gov.rs).

Preporuka je da kandidat sam dostavi svu neophodnu dokumentaciju u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja konkursa.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Izbor polaznika za Selekcionu obuku i Osnovnu obuku za Žandarmeriju i popunu radnog mesta „žandarm“ sprovodi Komisija.

Selekcionoj obuci prethodi selekciono testiranje na koje se pozivaju kandidati koji ispune uslove konkursa osim uslova u pogledu prethodnog lekarskog pregleda.

Selekciono testiranje se sastoji od opšteg lekarskog pregleda, psihološke procene i provera fizičke sposobnosti.

Svi elementi selekcionog testiranja su eliminacionog karaktera.

Kandidati koji ispune uslove selekcionog testiranja upućuju se na prethodni lekarski pregled koji sadrži i testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a.

Troškove prevoza i prethodnog lekarskog pregleda snose kandidati.

Komisija na osnovu rezultata selekcionog testiranja i prethodnog lekarskog pregleda sačinjava rang listu kandidata za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju na osnovu koje će biti doneta odluka koliko kandidata će biti pozvano na Selekcionu obuku za Žandarmeriju.

Selekciona obuka za Žandarmeriju traje 21 dan i eliminacionog je karaktera.

Ministarstvo sa kandidatima koji se upućuju na Selekcionu obuku za Žandarmeriju zaključuje Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza za polaznike Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju. Ugovor se zaključuje na period trajanja Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju.

Rukovodilac obuke može, na predlog instruktora, lekara ili policijskog psihologa trajno udaljiti kandidata sa Selekcione obuke za Žandarmeriju ako kandidat tokom trajanja obuke naruši disciplinu, pravila ponašanja i/ili ispolji nemogućnost prilagođavanja zahtevima obuke i postavljenih zadataka ili se povredi ili naruši opšte zdravstveno stanje, o čemu u pisanoj formi obaveštava Direkciju policije i Žandarmeriju.

Kandidat može u svakom trenutku napustiti Selekcionu obuku za Žandarmeriju.

Polaznik tokom sprovođenja Selekcione obuke za Žandarmeriju polaže eliminacione fazne ispite i završni ispit.

Polazniku koji ne položi jedan od faznih ispita prekida se Selekciona obuka za Žandarmeriju.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata polaznika Selekcione obuke za Žandarmeriju sačinjava rang listu na osnovu koje se donosi odluka o kandidatima koji će biti upućeni na Osnovnu obuku za Žandarmeriju.

Osnovna obuka za Žandarmeriju traje dva meseca i eliminacionog je karaktera.

Rukovodilac obuke može, na predlog instruktora, lekara ili policijskog psihologa trajno udaljiti kandidata sa Osnovne obuke za Žandarmeriju ako kandidat tokom trajanja obuke naruši disciplinu, pravila ponašanja i/ili ispolji nemogućnost prilagođavanja zahtevima obuke i postavljenih zadataka ili se povredi ili naruši opšte zdravstveno stanje, o čemu u pisanoj formi obaveštava Direkciju policije i Žandarmeriju.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata kandidata na Osnovnoj obuci za Žandarmeriju sačinjava Rang listu na osnovu koje se donosi odluka o kandidatima kojima će biti popunjeno radno mesto za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka za Žandarmeriju.

Kandidati se primaju u radni odnos na radno mesto „žandarm“ uz uslov da u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, završe policijsku obuku osnovnog nivoa i polože stručni ispit u zakonom utvrđenom roku.

Polaznicima je u toku Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju obezbeđen smeštaj i ishrana, zdravstvena zaštita, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Stefani Cako, 011/274-0000, lokal 403-82, u periodu od 13,00 do 15,00 časova, svakog radnog dana.

Opširnije na ovom linku.

 

Info centar juga