Medveđa Vesti

Podrška demokratizaciji u Preševu, Bujanovcu i Medveđi

U Skupštinskoj sali opštine Medveđa održana je prezentacija analize projekta koju su sproveli CeSID (Centar za slobodne izbore i demokratiju) u saradnji sa svojim partnerima na projektu, CRS iz Bujanovca, IHS iz Preševa i udruženje građana „Gornja Jablanica“- GOJA iz Medveđe, pod pokroviteljstvom Evropske Unije.

Na održanoj prezentaciji predstavljeni su rezultati sprovedene analize na projektu „Učešće građana u donošenju odluka – problemi, izazovi i preporuke“, kroz ankete koje su rađene u junu – julu 2016. godine, u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Projekat su kroz analizu predstavile Iva Čolović i Emilija Brkić, ispred CeSID -a, i Nebojša Jakšić, direktor udruženja građana „Gornja Jablanica“ iz Medveđe. Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje stepena stvarnog građanskog učešća u donošenju političkih odluka u ovim opštinama, sa posebnim fokusom na participaciju omladine, žena i ranjivih grupa u procesima formulisanja, sprovođenja i praćenja lokalnih javnih politika.

„Rezultati istraživanja u tom periodu nisu pohvalni za ove tri opštine, ali od tada se mnogo toga unapredilo i poboljšalo, pa je ovo bio osvrt na prošlu godinu do tog perioda. Anketirana su bila lica koja su neposredno uključena u proces odlučivanja: članovi Komisija, Saveta, predstavnici SO, predstavnici organizacija itd.

U opštini Medveđa specifičan problem kod učešća građana je i razuđenost teritorije, pa je zborove građana Mesnih zajednica teško organizovati, i samim tim nemoguće čuti njihovo mišljenje. Za razliku od Preševa i Bujanovca, Medveđa je svetli primer, jer je razvila dobru praksu donošenja pojednačnih odluka preko javnih rasprava, gde prijavljeni građani mogu da uzmu učešće i na taj način utiču na proces donošenja bitnih odluka. Učešće organizacija je mali, a izuzetak su sportska udruženja. Prema ovoj analizi, omladinski aktivizam u Medveđi je na najvišem nivou, pa mladi u odnosu na sve ostale kategorije stanovništva uzimaju najveće učešće kao deo lokalne zajednice u odlučivanju. Jedino opština Medveđa, od ove tri na kojima je vršena anketa ima važeći Lokalni akcioni plan za mlade, ali zbog racionalizacije lokalne samouprave ne funkcioniše Kancelarija za mlade, već je ista pripojena LER-u. Savet za mlade postoji, ali ga treba ojačati i aktivirati.

Zastupljenost žena i njihovo učešće u odlučivanju je u mnogo većem procentu u odnosu na prošlu godinu, kada je vršeno istraživanje.“- kroz analizu je prezentovao Nebojša Jakšić, direktor Udruženja građana „Gornja Jablanica“ iz Medveđe.

Preporuke su da je neophodno unaprediti informisanost građana o radu lokalne samouprave, češća ispitivanja javnog mnjenja o potrebama svojih sugrađana, kao i aktivirati mlade, žene i ranjive grupe da uzmu veće učešće u budućem odlučivanju.