Prepoznaj istinu! (2019.)

“ Medijska pismenost je proces koji traje ” – Milan Živković veroučitelj u OŠ Bora Stankovic Bogojevce

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Supermarket medijskih poruka koje, hteli mi to ili ne, kreiraju naše poimanje stvarnost. Medijska pismenost je proces koji traje.

Foto: Stefan Mitić

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Danas je svako od nas odašiljač medijskih poruka, svaki status ili tvit je medijska poruka. S obzirom da u demokratskom društvu svako ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav, koji može biti suprotan zvaničnim informacijama i objektivnim činjenicama veoma je teško razlikovati istinu od laži.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Lažne vesti su ozbiljan problem za sve, a posebno za mlade koji preko društvenih mreža podsredstvom influensera često upadaju u mrežu  laži i obmane.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Edukacijom u saradnji sa medijima i influenserima.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

Ne, ali treba raditi na njoj tokom vannastavnih aktivnosti.

„Arsimimi medial është një proces në vazhdim“, – Millan Zivkoviq mësues fetarë në shkollën fillore „Bora Stankoviq“ BOGOJEVC

 

  • Çfarë është arsimimi medial për ju dhe sa është i rëndësishëm ai sot?

Supermarketi i mesazheve mediatike që pavarësisht nëse na pëlqen apo jo, krijojnë të kuptuarit tonë të realitetit. Arsimimi medial  është një proces i vazhdueshëm.

 

  • Si i dalloni të vërtetat nga gënjeshtrat në botën e sotme digjitale?

 

Sot, secili prej nesh është një transmetues i mesazheve mediatike, çdo status apo tvit është një mesazh mediatik. Duke pasur parasysh që në një shoqëri demokratike secili ka të drejtë në mendimin dhe pozitën e vet, që mund të jetë në kundërshtim me informacionin zyrtar dhe faktet objektive, është shumë e vështirë të dallosh të vërtetën nga gënjeshtrat.

 

  • Sa janë lajmet e pavërteta  problem serioz për të rinjtë?

 

Lajmet e pavërteta  janë një problem serioz për të gjithë, dhe veçanërisht për të rinjtë që përmes rrjeteve sociale, përmes ndikimit të ndryshme, shpesh përfshihen në një rrjet gënjeshtrash dhe mashtrimesh.

 

– Si duhet t’i qasemi  arsimit për mediat e fëmijëve? Si e përballoni këtë sfidë në një shembull personal?

 

Me edukim me  bashkëpunim me mediat.

 

– A duhet të futet arsimimi  medial  si lëndë shkollore?

 

Jo, por ka nevojë për të punuar në atë gjatë aktiviteteve jashtëshkollore.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.