Prepoznaj istinu! (2019.)

“Sumnjivu vest proveriti na više različitih izvora” – Ivan Tošić – Profesor Informatike Poljoprivredne škole u Leskovcu

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Medijska pismenost predstavlja pronalaženje, analiziranje, obradu i deljenje informacija putem medija i danas je veoma važna kako bi se razvilo sopstveno kritičko mišljenje koje svakog čoveka čini slobodnim i izvršila identifikacija lažnih informacija koje mogu da obmanjuju javnost.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Posećujem samo portale koji već dugo rade i koji imaju dobru reputaciju da objektivno izveštavaju ili pišu članke. Da bi se razlikovale istine od laži u savremenom digitalnom svetu potrebno je sumnjivu vest proveriti na više različitih izvora.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Kao i za sve starosne dobi, lažne vesti mogu da dovedu u zabludu i time ograniče svest pojedinca.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Upoznati ih sa istorijom razvoja svih medija (od novina, radia, tv-a do današnjih internet medija) i njihovog uticaja na sve sfere života.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

Dovoljno je da se uvede kao oblast/modul koji će se obrađivati u nekoliko predmeta npr. u predmetima građansko vaspitanje, informatika, srpski jezik.

 

“ Lajmin e dyshimtë duhet kontrolluar në disa burime të ndryshme“, – Ivan  Tosiq -Profesor i informatikës në shkollën bujqësore në Leskovc

 

  • Çfarë është arsimimi medial për ju dhe sa është i rëndësishëm ai sot?

 

Arsimimi medial  ka të bëjë me gjetjen, analizimin, përpunimin dhe shkëmbimin e informacionit përmes mediave, dhe sot është shumë e rëndësishme  që të zhvillohet vetë mendimi  kritik që i bën të gjithë të lirë dhe të identifikoni informacione të pavërteta që mund të jenë mashtruese për publikun.

 

  • Si i dalloni të vërtetat nga gënjeshtrat në botën e sotme digjitale?

 

Unë vizitoj vetëm portalet  të cilat  për një kohë të gjatë punojnë  dhe kanë një reputacion të mirë për raportimin ose shkrimin objektiv të artikujve. Për të dalluar të vërtetat nga gënjeshtrat në botën moderne digjitale, është e nevojshme të kontrolloni lajmet e dyshimta në një numër  të ndryshëm burimesh .

 

        -Sa  janë lajmet e pavërteta  problem serioz për të rinjtë?

 

Si për të gjitha moshat, lajmet e pavërteta mund të jenë mashtruese dhe kështu  kufizojnë vetëdijen e  individit.

 

  • Si duhet t’i qasemi arsimit për mediat e fëmijëve? Si e përballoni këtë sfidë në një shembull personal?

 

Ti njoftojm  me historinë e zhvillimit të të gjitha mediave (nga gazetat, radio, TV e deri te media e sotme në internet) dhe ndikimin e tyre në të gjitha sferat e jetës.

 

  • A duhet të futet arsimimi medial  si lëndë shkollore?

 

Është e mjaftueshme për ta prezantuar atë si një zonë / modul që do të përpunohet në disa lëndë p.sh. në lëndët e edukimit qytetar, informatikë, gjuhë serbe.

 

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.