Prepoznaj istinu! (2019.)

SERIJA: Sve boje interneta

U seriji od deset epizoda, koja je namenjena tinejdžerima i njihovim roditeljima, učimo digitlnu pismenost, digitalne veštine i bezbedno korišćenje interneta. Kako se zaštititi od zloupotrebe ličnih podataka, kome prijaviti nasilje i od koga potražiti pomoć? Zašto je neophodno proveravati izvore podataka i prijaviti štetne sadržaje?

Kako učiti, istraživati, programirati. U seriji ćete videti kako informacione tehnologije pomažu da kreativnost i talenat dođu do izražaja i da se nova saznanja podele sa vršnjacima širom sveta.

Kroz epizode vas vode Ivan Zablaćanski, u ulozi mladog IT stručnjaka, i deca glumci koji do rešenja problema, sa kojima se svakodnevno sreću koristeči internet, dolaze uz njegovu pomoć.

Serija je rađena u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, u okviru kampanje za podizanje nivoa bezbednosti dece na internetu i digitalne pismenosti stanovništva.

Teme koje se obrađuju u seriji po epizodama su:

  • Privatnost na internetu, koje informacije možemo da delimo, a koje ne i zašto;
  • Digitalni identitet, ko smo i kako se predstavljamo na internetu;
  • Ko se krije sa druge strane, internet predatori i moguće zloupotrebe;
  • Sajber nasilje i uznemiravanje putem interneta;
  • Digitalno nasilje i kako reagovati na njega;
  • Internet u službi školskih zadataka;
  • Informacije na internetu, kako proceniti njihovu tačnost i verodostojnost;
  • Kreativno programiranje;
  • Programski jezici za decu i algoritamski način razmišljanja;
  • Digitalni pravopis.

 

SËRBIJA: TË GJITHA NGJYRAT NË INTËRNET

 

Në një serial dhjetë-episodëshe që synon adoleshentët dhe prindërit e tyre,  mësojmë arsimimi digjital, aftësi digjitale dhe përdorim të sigurt të internetit. Si të mbroheni nga keqpërdorimi i informacionit personal, kujt t’i raportoni dhunën dhe kujt t’i kërkoni ndihmë? Pse është e nevojshme të kontrolloni burimet e të dhënave dhe të raportoni përmbajtje e dëmshme?

 

Si të mësoni, hulumtoni, programoni. Në serial, ju do të shihni se si teknologjitë e informacionit ndihmojnë në krijimin e kreativitetit dhe talentit në plan të parë dhe të ndaj njohuri të reja me bashkëmoshatarët në të gjithë botën.

 

Përmes episodeve ju udhëheqeni   nga Ivan Zablaqanski, si një ekspert i ri i IT, dhe fëmijë aktorë që vijnë deri te zgjidhja  e problemeve me të cilat hasen çdo ditë, duke përdorur internetin.

 

Seriali është bërë në bashkëpunim me Ministrinë e tregtisë, turizmit dhe telekomunikacionit e Republikës së Serbisë, si pjesë e një fushate për të rritur nivelin e sigurisë së fëmijëve në internet dhe arsimimin digjital.

 

Temat e përfshira në serial nga episodat janë:

 

Privatsia në   Internet, çfarë informacioni mund të ndajmë dhe çfarë jo pse;

 

Identiteti digjital, kush jemi dhe si prezantohemi në internet;

 

Kush fshihet nga ana tjetër, grabitqarët në internet dhe abuzimet e mundshme;

 

Dhuna në internet dhe sulmet në internet;

 

Dhuna dixhitale dhe si t’i përgjigjemi;

 

Interneti në shërbim të detyrave shkollore;

 

Informacione në internet, si të vlerësohet saktësia dhe besueshmëria e tyre;

 

Programim kreativ;

 

Gjuhët programuese për fëmijë dhe të menduarit algoritëm;

 

Drejtshkrim dixhital.

 

 

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.